Νάξος - Τραγαία: Πρώτο βήμα για τοποθέτηση χλοοτάπητα στο "Νίκος Βλακός"

Ηταν τα μέσα Ιουλίου του 2018 όταν και είχαμε αναφέρει ότι  "με αφορμή το 24ο θέμα που ήταν στο Περιφερειακό Συμβούλιο με τίτλο "Συντηρήσεις και επισκευές Αθλητικών εγκαταστάσεων στη Νάξο", με εισηγητή τον Αντιπεριφερειάρχη Μεταφορών, Ακτοπλοΐας, Επικοινωνίας και Έπαρχο Νάξου κο Γιάννη Μαργαρίτη, ψηφίστηκε χρηματοδότηση για το γήπεδο της Τραγαίας, «Νίκος Βλακός». Το ποσό που κοστολογήθηκε το έργο ανέρχεται στις 153.152,40 ευρώ και προβλέπεται να έχουμε πλήρη αναβάθμιση του γηπέδου όπου θεωρητικά αποτελεί την έδρα του Αστέρα Τραγαίας. Τα έργα που προβλέπονται είναι η τοποθέτηση πλαστικού χλοοτάπητα, όπως και βελτίωση περίφραξης αλλά και των αποδυτηρίων".

Ενα χρόνο μετά, έρχεται ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων να εκτελέσει ουσιαστικά αυτή την χρηματοδότηση... Και να προκηρύξει διαγωνισμό για την προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο "Νίκος Βλακός" στην Τραγαία της Νάξου...  Οπως διαβάζουμε στην ιστοσελίδα sportcyclades.gr " Το έργο θα στοιχίσει 153.152,44€ και η κατασκευή θα έχει προθεσμία 4 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρία. Αυτό σημαίνει ότι, είναι πολύ πιθανό, ο Αστέρας Τραγαίας είναι πολύ πιθανό να ξεκινήσει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις τη νέα αγωνιστική σεζόν από τη φυσική του έδρα, πράγμα που φέρνει αισιοδοξία στον σύλλογο της ορεινής Νάξου.

Αναλυτικά η προκήρυξη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Προκηρύσσει Ανοικτό κάτω των ορίων Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 11*11 ‘’ΝΙΚΟΣ ΒΛΑΚΟΣ’’ ΤΗΣ ΤΚ ΧΑΛΚΕΙΟΥ – προμηθεια και τοποθετηση συνθετικου χλοοτάπητα στο γηπεδο ποδοσφαιρου Νικος Βλακος της τ.κ χαλκειου  συνολικού προϋπολογισμού 153.152,40  € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Αναθέτουσα αρχή – Στοιχεία Επικοινωνίας : Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων , Χώρα Νάξου, Τ.Κ 84300, NUTS : 422 , Τηλ.2285360118  ,  Πληροφορίες: Ραβιόλου Ανδριανή.

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθειας. Αντικείμενο της σύμβασης : είναι η Προμήθεια  και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Nίκος Βλακός της Τκ Χαλκείου.

Αναλυτική περιγραφή του  φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης: ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 11*11 ‘’ΝΙΚΟΣ ΒΛΑΚΟΣ’’ ΤΗΣ ΤΚ ΧΑΛΚΕΙΟΥ

Η προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε 4 μήνες   από την υπογραφή της σύμβασης .

Διενέργεια διαγωνισμού : θα γίνει με χρήση της πλατφόρμας Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Αύξων αριθμός Συστήματος : 76614.

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ:  04/07/2019

Καταληκτική ημερομηνία   υποβολής των προσφορών ορίζεται η 26 του μηνός Ιουλίου 2019  και ώρα 23:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα .

Εγγυητική Επιστολή : Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που θα καλύπτει ποσοστό δυο τοις εκατό (2%) χωρίς ΦΠΑ, του προϋπολογισμού της προμήθειας.

Χρηματοδότηση:  είναι από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 567, ΚΩΔ 2017ΕΠ56700002 αναγράφεται πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου του  οικονομικού έτους  2019  του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, στον  ΚΑ:  64-7336.004 , με το ποσό των  153.152,40 μαζί με το Φ.ΠΑ  ευρώ  για το έτος 2019

 

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News