Κυκλάδες - Κέα: Προς υλοποίηση το νέο δίκτυο ύδρευσης Ποισσών

Ο Δήμος Κέας με τη συνεργασία της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.), προχωρά προς τις διαδικασίες υλοποίησης του έργου για την κατασκευή του νέου δικτύου ύδρευσης Ποισσών.

Κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέας, το Σώμα ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τη ΜΟΔ Α.Ε., προκειμένου να καλυφθεί η όποια διαχειριστική ανεπάρκεια των υπηρεσιών του Δήμου και έτσι το έργο, το οποίο εν μέρει χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” και εν μέρει από ίδιους πόρους του Δήμου Κέας, να προχωρήσει ομαλά και χωρίς καθυστερήσεις.

Το έργο

Όπως σημειώνεται στη σχετική προγραμματική σύμβαση, που συνάπτουν Δήμος Κέας και ΜΟΔ Α.Ε., το φυσικό αντικείμενο του έργου, που αφορά η προγραμματική σύμβαση χωρίζεται σε δύο υποέργα, ήτοι:

Υποέργο 1: Επίβλεψη και παραλαβή από το τμήμα μελετών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, της γεωτεχνικής μελέτης για τη δεξαμενή των Ποισσών και η οποία θα εκπονηθεί από ανάδοχο που θα επιλέξει και θα αναθέσει ο Δήμος.

Υποέργο 2: Τις εργασίες κατασκευής του δικτύου ύδρευσης για την υδροδότηση του οικισμού Ποισσών Δήμου Κέας, από ήδη διανοιγμένη γεώτρηση στη θέση των Αγίων Αναργύρων και συγκεκριμένα:

α) Τοποθέτηση στην υφιστάμενη γεώτρηση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος και σύνδεσή του με τη νέα δεξαμενή με αγωγό μήκους 40μ.

β) Κατασκευή νέας διθάλαμης δεξαμενής χωρητικότητας 400μ3.

γ) Κατασκευή εξωτερικού αγωγού ύδρευσης από πολυαιθυλένιο συνολικού μήκους 3.550 μέτρων, κατά μήκος υφιστάμενων οδών. Αποτελείται από δύο τμήματα, το πρώτο εκ των οποίων μήκους 1.757μ διατομής Φ200, σε χωματόδρομο και το δεύτερο 1.793 μέτρων, διατομής Φ160 σε ασφαλτοστρωμένη επαρχιακή οδό.

δ) κατασκευή εσωτερικών αγωγών ύδρευσης συνολικού μήκους 680μ.

Κάλυψη της υποστελέχωσης από τη ΜΟΔ

Στην σύμβαση μεταξύ των δύο φορέων σημειώνεται ότι ο Δήμος Κέας δε διαθέτει κατάλληλα στελεχωμένη Τεχνική Υπηρεσία και ως εκ τούτου δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις άσκησης των αρμοδιοτήτων Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την εκτέλεση των προαναφερόμενων παρεμβάσεων και υποέργων του συνολικού έργου.

Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, η ΜΟΔ Α.Ε. διαθέτει ικανό αριθμό τεχνικών στελεχών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Κέας, ενώ πρόσφατα έχει δημιουργήσει τεχνική υπηρεσία με τμήματα μελετών και εκτέλεσης έργων προκειμένου να μπορεί να ασκήσει ρόλο αναθέτουσας αρχής και διευθύνουσας υπηρεσίας για μελέτες και έργα αδύναμων φορέων, μετά από σχετική νομοθετική ρύθμιση.

Σε ό,τι αφορά στο αντικείμενο της σύμβασης των Δήμου Κέας και ΜΟΔ, αναφέρεται πως η ΜΟΔ αναλαμβάνει για λογαριασμό του Δήμου ρόλο της αναθέτουσας αρχής, της προϊστάμενης αρχής και της διευθύνουσας υπηρεσίας στην υλοποίηση του δεύτερου υποέργου, δηλαδή την κατασκευή του νέου δικτύου ύδρευσης Ποισσών, όπως επίσης και το ρόλο της διευθύνουσας υπηρεσίας στο πρώτο υποέργο, σχετικά με την επίβλεψη και παραλαβή της γεωτεχνικής μελέτης για τη νέα δεξαμενή των Ποισσών.

Αξίζει να αναφερθεί, πως η κατασκευή του δικτύου ύδρευσης χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”, ενώ η γεωτεχνική μελέτη καλύπτεται οικονομικά από ίδιους πόρους του Δήμου.

Δικαιούχος της χρηματοδότησης του έργου είναι ο Δήμος Κέας, ο οποίος, στο πλαίσιο της σύμβασης, έχει την ευθύνη για την ανάθεση της γεωτεχνικής μελέτης, καθώς και της πληρωμής των λογαριασμών των αναδόχων υλοποίησής και των δύο υποέργων, μέσω της οικονομικής του υπηρεσίας, όπως αυτοί θα εγκρίνονται από τη Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ Α.Ε.

Βάσει των όρων της σύμβασης, η ΜΟΔ δεν πρόκειται να έχει αμοιβή για την άσκηση της αρμοδιότητας που της ανατίθεται μέσα από την προγραμματική σύμβαση, ενώ ορίζεται ότι οι τυχόν δαπάνες των στελεχών της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ, όπως μετακινήσεις κ.α. θα καλύπτονται από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της εταιρείας και δεν θα βαρύνουν το Δήμο Κέας.

Οι υποχρεώσεις των δύο μερών

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις των δύο φορέων, η ΜΟΔ αναλαμβάνει για λογαριασμό του Δήμου και για την καλή υλοποίηση της σύμβασης να εκτελέσει τα παρακάτω:

– Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης

– Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου για το Υποέργο 2, σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων για τα τεχνικά έργα.

– Υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον ανάδοχο που θα προκύψει, η οποία θα συνυπογραφεί και από το Δήμο Κέας

– Διαχείριση και παρακολούθηση των συμβάσεων υλοποίησης και των δύο υποέργων.

– Επίβλεψη της υλοποίησης των υποέργων στο σύνολό τους, έως και την οριστική παραλαβή αυτών.

Στη σύμβαση διευκρινίζεται ρητά, ότι όσον αφορά στο δεύτερο υπoέργο, ο ανάδοχος εκτελεί το έργο για λογαριασμό του Δήμου και ότι η ΜΟΔ ασκεί για λογαριασμό του Δήμου την αρμοδιότητα της αναθέτουσας αρχής και του φορέα υλοποίησης. Για το πρώτο υποέργο, ο ανάδοχος εκπονεί τη μελέτη για λογαριασμό του Δήμου και την αρμοδιότητα της αναθέτουσας αρχής και του φορέα υλοποίησης έχει ο Δήμος Κέας, ενώ η αρμοδιότητα της διευθύνουσας υπηρεσίας εκτελείται από το τμήμα μελετών της ΜΟΔ Α.Ε.

Από την πλευρά του, ο Δήμος Κέας, μεταξύ άλλων αναλαμβάνει να παρέχει στη ΜΟΔ τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη διάθεσή του, αλλά και να συνεργάζεται για την υλοποίηση του έργου, όπως επίσης να διασφαλίσει την έγκαιρη ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων διοικητών ενεργειών για την εξασφάλιση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του έργου, καθώς και των αναγκαίων εγκρίσεων μετά την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της γεωτεχνικής μελέτης και πριν την ανάθεση της κατασκευής του τεχνικού έργου καθαυτού.

Άρθρο από την koinignomi.gr

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News