Κυκλάδες: Οι Δήμοι στις άγονες γραμμές με συμβάσεις από 1 έως 5 χρόνια

Αποτέλεσε από τις προεκλογικές εξαγγελίες της σημερινής κυβέρνησης. Να δώσει το δικαίωμα στη Τοπική Αυτοδιοίκηση όπως εμπλακεί στην ακτοπλοϊα και να υπάρξει κοινωνική συμμετοχή. Κίνηση που θα βοηθήσει έμπρακτα στην βελτίωση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών και κυρίως στις λεγόμενες «άγονες» που άλλωστε αποτελούν και τον βραχνά του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Και τώρα το Πολυνομοσχέδιο που έρχεται προς ψήφιση με την σχετική διάταξη δίνει λύση… Στο 8ο άρθρο του Νόμου 2332/2001 προβλέπει ότι δήμοι με πληθυσμό κάτω των 5000 κατοίκων μπορούν να συνάψουν συμβάσεις άγονων ακτοπλοϊκών γραμμών με το αρμόδιο υπουργείο Ναυτιλίας και για χρονικό διάστημα από ένα έως πέντε χρόνια…

Αναλυτικά η διάταξη που προστίθεται στο άρθρο όγδοο του ν. 2932/2001 (Α’ 145) και στην παράγραφο 15 ως εξής:

 «15. Υπό το πλαίσιο του άρθρου 12 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 5 και εφόσον κρίνεται απολύτως αναγκαίο, για λόγους κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής ή κάλυψης επειγουσών συγκοινωνιακών αναγκών, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μπορεί. ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ), με την οποία, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Θαλασσίων Συγκοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, προσδιορίζονται το ύψος του μισθώματος και τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του πλοίου, να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας με δήμους με πληθυσμό λιγότερο από 5.000 κατοίκους, μεμονωμένα ή από κοινού, διάρκειας ενός (1) έως πέντε (5) έτη, για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένης γραμμής ή γραμμών.

Στις προγραμματικές συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπεται και η συμμετοχή κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων, αναπτυξιακών ανωνύμων εταιρειών, επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. ειδικού σκοπού, με οποιαδήποτε νομική μορφή και αν λειτουργούν, επιχειρήσεων των Περιφερειών, ναυτικών εταιρειών του ν. 959/1979 (Α’ 192), στις οποίες είτε τα νομικά πρόσωπα των δήμων με πληθυσμό λιγότερο από 5.000 κατοίκους, έχουν το σύνολο ή την πλειοψηφία των μετοχών του εταιρικού κεφαλαίου είτε έχουν κρατικό προνόμιο ή λαμβάνουν κρατική επιχορήγηση, καθώς και ενώσεων ή κοινοπραξιών των ναυτικών εταιρειών της προηγούμενης περίπτωσης και πλοιοκτητών του άρθρου τρίτου του παρόντος νόμου.

Οι ανωτέρω συμβάσεις υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

Στις προγραμματικές συμβάσεις των προηγούμενων εδαφίων απαραίτητα ορίζονται το αντικείμενο της σύμβασης, ο σκοπός και το περιεχόμενό τους, ο προϋπολογισμός τους, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης, οι πόροι από τους οποίους θα καλυφθούν οι αναλαμβανόμενες οικονομικές υποχρεώσεις και η διάρκεια της σύμβασης.

Επίσης, ορίζεται το όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της και οι αρμοδιότητές του, καθώς και ρήτρες σε βάρος του συμβαλλόμενου που παραβαίνει τους όρους της προγραμματικής σύμβασης.

Σε περίπτωση κατά την οποία συμβαλλόμενος σε προγραμματική σύμβαση του παρόντος άρθρου αναθέσει σε τρίτον τη διαχείριση, εκμετάλλευση και εκτέλεσή της, η ανάθεση διενεργείται για λογαριασμό του από τη Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου.

Οι φορείς του πρώτου και δεύτερου εδαφίου του παρόντος άρθρου για την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων του παρόντος άρθρου μπορεί να χρηματοδοτούνται και μέσω προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.».

Με πληροφορίες από την ιστοσελίδα metaforespress.gr