Βατά τα θέματα των Λατινικών

Οι πανελλαδικές εξετάσεις βαίνουν στο τέλος τους… Σήμερα οι μαθητές του τομέα Ανθρωπιστικών Σπουδών εξετάστηκαν στο μάθημα των Λατινικών που παραδοσιακά είναι το μάθημα που δίνει τους περισσότερους βαθμούς σε έναν μαθητή… Και η παράδοση διατηρήθηκε για μία ακόμη χρονιά καθώς όπως μας αναφέρει και ο Γιώργος Βάβουλας από το φροντιστήριο «Παιδεία» «τα θέματα ήταν βατά»… Αυτό λένε όλοι…. Και για να έχουμε καλύτερη κάλυψη να σας πούμε ότι και τα θέματα της Χημείας που εξετάστηκαν οι μαθητές που προέρχονται από τις θετικές επιστήμες κι εκεί το συμπέρασμα είναι ότι τα θέματα ήταν μέτριας δυσκολίας και καλύπτουν όλο το φάσμα της ύλης χωρίς πάντως να είναι μεγάλης έκτασης. Και πριν περάσουμε στη παρουσίαση των απαντήσεων με τη βοήθεια πάντα του Φροντιστηρίου «Παιδεία» να σας ενημερώσουμε ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις συνεχίζονται την Τετάρτη 1η Ιουνίου με Βιολογία Γενικής Παιδείας για τους υποψήφιους των ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων που εξετάζονται με το νέο σύστημα, ενώ όσοι εξετάζονται με το παλιό σύστημα θα γράψουν Νεοελληνική Γλώσσα (Θεωρητικής Κατεύθυνσης), Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Τεχνολογική Κατεύθυνση) και Χημεία-Βιοχημεία (Τεχνολογική Κατεύθυνση).

Απαντήσεις – εκτιμήσεις

Πάμε στα Λατινικά… Και με τη βοήθεια του Γιώργου Βάβουλα και του Φροντιστηρίου «Παιδεία» - την επιμέλεια των απαντήσεων έχει η Άννα Ραγκούση και την ευχαριστούμε - μαθαίνουμε ότι «Φέτος τα ζητούμενα είναι από τα κείμενα 20, 25 και 29. Τόσο  τα γραμματικά όσο και τα συντακτικά ζητούμενα είναι βατά και καλύπτουν την έκταση όλης της ύλης». 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

«Όταν διώχτηκε από τους δολοφόνους του Καλιγούλα, είχε αποσυρθεί σε μια θερινή κατοικία, της οποίας το όνομα είναι Ερμαίο. Λίγο αργότερα, τρομοκρατημένος (ή επειδή τρομοκρατήθηκε) από τα νέα της σφαγής, σύρθηκε προς το πιο κοντινό λιακωτό και κρύφτηκε ανάμεσα στα παραπετάσματα που κρέμονταν μπροστά στην πόρτα.

Κάποια μέρα ο Κάτωνας έφερε στο βουλευτήριο (ή: στη Σύγκλητο) ένα πρώιμο σύκο από την Καρχηδόνα και ενώ το έδειχνε (ή: δείχνοντάς το) στους Συγκλητικούς «Σας ρωτώ», είπε «πότε νομίζετε πως αυτό το σύκο κόπηκε από το δέντρο». Όταν όλοι απάντησαν πως ήταν φρέσκο, «Κι όμως πριν από τρεις μέρες» είπε «μάθετε πως κόπηκε στην Καρχηδόνα».

Όταν άκουσε τον χαιρετισμό, ο Καίσαρας είπε: «Στο σπίτι ακούω αρκετούς τέτοιους χαιρετισμούς». Τότε το κοράκι θυμήθηκε (ή: τότε ήρθαν στο νου του κορακιού) τα λόγια του αφεντικού του: «Κρίμα στον κόπο μου (ή: έχασα το λάδι και τον κόπο μου)». Ακούγοντας τα λόγια αυτά, ο Αύγουστος γέλασε και αγόρασε το πουλί για τόσο (μεγάλο ποσό), για όσο δεν είχε αγοράσει κανένα (πουλί) μέχρι τότε».

B1α.

insidiatore

qua

caedium/ caedum

mihi

quoddam

praecocia

patrum

haec

tui

nullius

B1β.

propiorem

prope –propius –proxime

satius

B2α.

excludunt

recedamus

exterruisti

proreptum

abderetis

afferre/ adferre

ostenturus / ostensurus

decerpi

dic

veniendo

B2β.

ΕΝΣΤ perdas

ΠΡΤ perderes

ΜΕΛΛ perditurus sis

ΠΡΚ perdideris

ΥΠΡΣ perdidisses

Σ. ΜΕΛΛ ------

Γ1α.

Caligulae γενική αντικειμενική στο insidiatoribus

Cui δοτική προσωπική κτητική από το est

se αντικείμενο του ρήματος abdidit ( άμεση αυτοπάθεια )

die αφαιρετική του χρόνου στο attulit

decerptam esseαντικείμενοστορήμαputetis( ειδικό απαρέμφατο )

ex arbore εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός της προέλευσης

στο decerptamesse

recentem κατηγορούμενο στο εννοούμενο υποκείμενο του ειδικού απαρεμφάτου

esse ( ficum )

salutationum γενική διαιρετική στο satis

corvo δοτική προσωπική στην απρόσωπη έκφραση venitin mentem

quanti γενική της αφηρημένης αξίας στο emerat

Γ1β.

Ficus praecox quodam die in curiam allata est a Catone

Γ1γ.

Στάση σε τόπο : in curia ( in+ αφαιρετική)

Απομάκρυνση από τόπο : ex / de / a curia ( ex / de / a(b) + αφαιρετική)

Kίνηση σε τόπο : domum ( αιτιατική )

Απομάκρυνση από τόπο : domo ( αφαιρετική )

Γ1δ.

Ad haec verba Augustus risit ? ( χωρίς εισαγωγικό μόριο για έμφαση )

Risitne ad haec verba Augustus ? (ερώτηση στην οποία δε γνωρίζουμε την

Απάντηση που περιμένουμε)

Num ad haec verba Augustus risit ? ( εισαγωγή με το num όταν περιμένουμε

αρνητική απάντηση )

Nonne ad haec verba Augustus risit ? ( εισαγωγή με το nonne όταν περιμέ-

νουμε καταφατική απάντηση )

Γ2α.

vela quae praetenta errant

ficum quae praecox erat

Γ2β.

Cui nomen est Hermaeum: δευτερεύουσα αναφορική προσδιοριστική πρότα-

ση στο in diaetam

quando hanc ficum decerptam esse putetis ex arbore : δευτερεύουσα πλάγια

ερωτηματική μερικής άγνοιας, ως αντικείμενο έμμεσο στο ρήμα interrogo.

Cum omnes recentem esse dixissent : δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική, ως

επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο ρήμα inquit

quanti nullam adhuc emerat : δευτερεύουσα επιρρηματική, απλή παραβολική

του ποσού, που λειτουργεί ως β ́ όρος σύγκρισης ( α ́ όρος σύγκρισης είναι η

προηγούμενη κύρια emitque avem tanti ).

Γ2γ.

Postquam ( is /  Claudius ) exclusus est : εκφέρεται με Oριστική Παρα-

κειμένου, διότι εκφράζει το πραγματικό γεγονός που συνέβη στο παρελθόν

και ενδιαφέρει μόνο από χρονική άποψη. Σε σχέση με την κύρια

( recesserat in diaetam) δηλώνει το προτερόχρονο.

cum ( is / Claudius ) exterritus esset

audita : α. επιρρηματική χρονική μετοχή, ιδιάζουσα αφαιρετική απόλυτη με υποκείμενό της το salutatione.

β. δηλώνει το προτερόχρονο.

γ. cum Caesar salutationem audivisset