Προσπεράσαμε το ...Καστελόριζο

Το πιο μεγάλο όπλο του ανθρώπου είναι η γλώσσα και η δυνατότητα ορθής χρήσης της… Οι της Δημοτικής παράταξης «Πολίτες για τα Νησιά μας» απογυμνώνουν τα επιχειρήματα της Δημοτικής Αρχής Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για τις επιλογές σχετικά με τη χρήση της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών και χρησιμοποιώντας και χιούμορ δείχνουν το επίπεδο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων αφού ούτε καν το Καστελόριζο δεν μπόρεσε να περάσει σε επίπεδο διοικητικών αποφάσεων καθότι μπορεί μεν ο ακριτικός Δήμος Μεγίστης να μην έχει προϋπολογισμό, όμως έχει …εγκεκριμένο τεχνικό πρόγραμμα για το 2016. Και έτσι οι …σαμπάνιες μπορούν να περιμένουν…

Διαβάστε χωρίς άλλα σχόλια το δελτίο Τύπου που εξέδωσαν οι «Πολίτες για τα Νησιά μας» με τίτλο « Δημοτική Αρχή: Υπόδειγμα Παρανομίας και Ανηθικότητας»

«Με ενδιαφέρον παρακολουθούμε τις ανακοινώσεις της Δημοτικής Αρχής αναφορικά με τις επιλογές της για τη χρήση της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών. Στην πιο πρόσφατη εξ αυτών (07-04-2016), αφού κρίνουν το σκεπτικό του νομοθέτη ως πολύ σωστό, στο τέλος καλούν τον επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, να τους πει αν υπάρχει κάποια παρανομία σε όλες αυτές τις ενέργειες.

Οι “έχοντες το πεπόνι” θα πρέπει να προσέχουν πως χρησιμοποιούν το “μαχαίρι”, γιατί η αλόγιστη χρήση του μπορεί και να τραυματίσει ανεπανόρθωτα το κύρος και την ηθική ακεραιότητα. Τόσο ατομικά όσο και παραταξιακά…

Θα απαντήσουμε εμείς στις ερωτήσεις σας. Και θα το πάμε βήμα – βήμα.

Ξεκινάμε με τις ακόλουθες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της 21/12/2015:

·      Αρ. 399/2015: Σύνταξη φακέλου έργου «Δρόμος Κατσόπρινου Δ.Κ. Φιλωτίου» με ΑΔΑ ΨΚ5ΞΩΚΗ-ΚΟΝ

 (https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΚ5ΞΩΚΗ-ΚΟΝ).

·      Αρ. 400/2015: Σύνταξη φακέλου έργου «Δρόμος Πύργος Χειμάρρου – Κλειδός» με ΑΔΑ Ω3ΥΩΩΚΗ-Ε54

 (https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ω3ΥΩΩΚΗ-Ε54).

Οι συγκεκριμένες αποφάσεις, πέρασαν από έλεγχο νομιμότητας και κρίθηκαν νόμιμες από την αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου μετά από 3 ολόκληρους μήνες (την 09/03/2016):

·      Για την ΑΟΕ με Αρ. 399/2015: Εγκριτική απόφαση με ΑΔΑ 6Σ5ΨΟΡ1Ι-871 (https://et.diavgeia.gov.gr/decision/view/6Σ5ΨΟΡ1Ι-871).

·      Για την ΑΟΕ με Αρ. 400/2015: Εγκριτική απόφαση με ΑΔΑ 7ΜΕΘΟΡ1Ι-Ω1Θ (https://et.diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΜΕΘΟΡ1Ι-Ω1Θ).

Σας ρωτάμε ευθέως. Οι συγκεκριμένες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, παρότι ελέγχθηκαν αρχικά ως νόμιμες, είναι νόμιμες; Σας απαντάμε ευθέως: Όχι.

Και αυτό διότι:

1ον. Παρότι, τόσο στην πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής όσο και στα ανωτέρω αναφερόμενα πρακτικά των αποφάσεων αυτής, στο θέμα αναφέρεται: «Έγκριση  δαπάνης,  διάθεση  πίστωσης  και  απευθείας  ανάθεση  της μελέτης …», στην ουσία με τις αποφάσεις αυτές ανατίθενται όχι η μελέτη (ή κάποιο διακριτό αντικείμενο αυτής) αλλά προπαρασκευαστικό στάδιο της μελέτης, δηλαδή η σύνταξη του φακέλου έργου. Η ανάθεση γίνεται με τη διαδικασία της παραγράφου 3 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, που προβλέπει απευθείας ανάθεση μελέτης σε μελετητή Α΄ ή Β΄ τάξης, με αμοιβή, που δεν υπερβαίνει το 30% του πτυχίου Α΄ τάξης της αντίστοιχης κατηγορίας μελετών.

2ον. Στην με αρ. πρωτ. 31705/06-08-2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (επισυνάπτεται ως συνημμένο) η οποία έχει διανεμηθεί σε όλες της Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας αναφέρεται ρητά ότι: «Επισημαίνεται ότι η παραπάνω διάταξη (σσ. της παραγράφου 3 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006) αποτελεί εξαιρετική διαδικασία κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και  παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 42/22-2-2005)  και αφορά αποκλειστικά και μόνο την ανάθεση της μελέτης, ενώ ζητήματα, όπως η προετοιμασία φακέλου του έργου,  η προεκτίμηση  αμοιβής,  η  διοίκηση,  παρακολούθηση,  έγκριση  και  παραλαβή  της  μελέτης, διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3316/2005». Συνεπώς η ανάθεση της σύνταξης του φακέλου έργου με τη διαδικασία της παραγράφου 3 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 είναι παράνομη και σε περίπτωση αδυναμίας της οικείας τεχνικής υπηρεσίας να τον εκπονήσει, θα έπρεπε να διενεργηθεί διαγωνισμός με τις διατάξεις του Ν.3316/05.

3ον. Στο σκεπτικό και των δύο αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, περιλαμβάνεται εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας (σελίδα 2) σύμφωνα με την οποία ζητείται η «ανάθεση της παροχής υπηρεσιών “ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ …” σε κατάλληλο μελετητικό γραφείο ή ιδιώτη μελετητή κατηγορίας 10: Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερολιμένων, και κυκλοφοριακές)» με συγκεκριμένη προεκτιμώμενη αμοιβή για το κάθε φάκελο έργου.

Ακολούθως, στη σελίδα 3 των πρακτικών αναφέρεται (ψευδώς) ότι:

Στην ΑΟΕ 399/2015:

 «Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής τις υπ’  αριθμ. πρωτ.  26044/21-12-2015 και  26049/21-12-2015 προσφορές των: α) ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ με ποσό 2.892,96 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%) και β) ΜΑΡΚΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ με ποσό 2.922,48 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%), αντίστοιχα.»

Στην ΑΟΕ 400/2015:

 «Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής τις υπ’  αριθμ. πρωτ.  26043/21-12-2015  και  26050/21-12-2015  προσφορές  των:  α)  ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ με ποσό 5.303,76 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%) και β) ΜΑΡΚΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ με ποσό 5.357,88 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%), αντίστοιχα.»

Κατόπιν έρευνας που διενεργήθηκε στον ιστότοπο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, ο ένας εκ των δύο μελετητών που υπέβαλαν προσφορά έχει έδρα στην Αθήνα και δεν διαθέτει μελετητικό πτυχίο κατηγορίας 10 (έχει πτυχίο στις κατηγορίες 15 και 27). Ο έτερος των μελετητών έχει έδρα στην Ξάνθη και διαθέτει μελετητικό πτυχίο στις κατηγορίες 10 και 11 (τα στοιχεία είναι διαθέσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο). Συνεπώς η αναζήτηση 2 προσφορών (παρότι δεν είναι τυπικά απαραίτητη,) είναι εντελώς προσχηματική.

4ον. Στην απαρίθμηση των διατάξεων και εγγράφων που έλαβε υπόψη της η Οικονομική Επιτροπή, όπως αυτή περιλαμβάνεται και στις δύο αποφάσεις, αναφέρονται στοιχεία που ουδέποτε μνημονεύτηκαν ή παραδόθηκαν στα μέλη της Επιτροπής. Πιο συγκεκριμένα:

Στην ΑΟΕ 399/2015 (σελίδα 3):

 «7. Την υπ’  αριθμ. πρωτ. οικ. 26065/21-12-2015 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου περί  αδυναμίας της υπηρεσίας για τη σύνταξη της εν θέματι μελέτης,

8. Τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 26044/21-12-2015 και 26049/21-12-2015 προσφορές των: α) ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ και β) ΜΑΡΚΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ, αντίστοιχα,»

Στην ΑΟΕ 400/2015:

 «7. Την υπ’  αριθμ. πρωτ. οικ. 26068/21-12-2015 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου περί  αδυναμίας της υπηρεσίας για τη σύνταξη της εν θέματι μελέτης.

8. Τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 26043/21-12-2015 και 26050/21-12-2015 προσφορές των: α) ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ και β) ΜΑΡΚΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ, αντίστοιχα,».

Δηλαδή όλες (και οι 4) προσφορές ελήφθησαν και πρωτοκολλήθηκαν την ημέρα που συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή (21-12-2015), γεγονός που δεικνύει αστραπιαία υπηρεσιακή ταχύτητα, μα το κυριότερο ελήφθησαν νωρίτερα από τις εισηγήσεις της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου περί αδυναμίας της να συντάξει τους συγκεκριμένους φακέλους έργου, καθώς και στις δύο περιπτώσεις, η εισήγηση της Υπηρεσίας έχει μεταγενέστερο πρωτόκολλο από  τις προσφορές των υποψηφίων αναδόχων.

Πρώτα κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο του Δήμου οι προσφορές  των ιδιωτών μελετητών και μετά εισηγήθηκε η Τεχνική Υπηρεσία ότι αδυνατεί να εκτελέσει η ίδια την εν λόγω υπηρεσία!!! Είναι προφανές ότι οι συγκεκριμένες αναθέσεις έγιναν με απευθείας ενημέρωση των ανωτέρω ιδιωτών μελετητών, την στιγμή που οι συνάδελφοί τους στη Νάξο δεν γνώριζαν τίποτα!

Τελικά απαντήστε μας στα προφανή κρίσιμα ερωτήματά μας:

1.    Είναι κατά την άποψή σας νόμιμες οι συγκεκριμένες δύο αναθέσεις υπηρεσιών (που τις βαφτίσατε αναθέσεις μελετών), με τις οποίες θα δαπανηθούν συνολικά 8.196,72 € (2.892,96 € για την ΑΟΕ 399/15 και 5.303,76 € ΑΟΕ 400/15);

2.    Ποιος ο λόγος να ζητήσετε από τον Κο Μαργαρίτη Μάρκο την υποβολή προσφοράς, αφού δεν είχε τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα για να αναλάβει την υπηρεσία σύνταξης φακέλου έργου οδοποιίας (μελετητικό πτυχίο κατηγορίας 10 σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών);

3.    Διερευνήσατε αν στα όρια του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων δραστηριοποιείται μελετητής που να διαθέτει πτυχίο κατηγορίας 10 και αν ναι (και δεν βρήκατε κανένα) πως φτάσατε σε μελετητή από την Ξάνθη;

4.    Συνάδουν με την κατάληξη της ανακοίνωσης σας ότι «η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος προσωπικά κινούνται πάντα σεβόμενοι τους Δημότες και τους ντόπιους επιχειρηματίες με γνώμονα το Δημόσιο Συμφέρον!», αφού ο ανάδοχος έχει έδρα στην Ξάνθη και η διαδικασία που ακολουθήσατε ξοδεύει χρήματα για υπηρεσίες που θα μπορούσαν με καλύτερο προγραμματισμό να εκτελεστούν έγκαιρα από τις Τεχνικές μας Υπηρεσίες;

Ξεκαθαρίζουμε ότι δεν στρεφόμαστε κατά της σκοπιμότητας και των δύο έργων, τα οποία παραθέτουμε ως παράδειγμα της πρόχειρης και αδιαφανούς πρακτικής σας, καθώς τα θεωρούμε απαραίτητα, για τις περιοχές τις οποίες αφορούν.

Είναι συνειδητή μας απόφαση να μην καταφεύγουμε στην υποβολή προσφυγών, καθώς θεωρούμε ότι με τη διαδικασία αυτή  δεν ασκείται πολιτική, ενώ θα σας έδινε το δικαίωμα να σπεκουλάρετε πάνω σε αυτή (και να εκφύγετε από την ουσία που είναι το συμφέρον των δημοτών, η τήρηση των νόμων και η χρηστή διαχείριση του δημόσιου χρήματος), ισχυριζόμενοι ότι στρεφόμαστε κατά των συγκεκριμένων έργων. 

Σας ενημερώνουμε ότι εφεξής θα σας καταγγέλλουμε πολιτικά στη συνείδηση των δημοτών, ενημερώνοντάς τους αναλυτικά για τα «έργα» και τις ημέρες σας.

Ελπίζουμε να κατανοείτε ότι «έχουσιν γνώσιν οι φύλακες» και σας καλούμε να  μην μας αναγκάσετε να σας εγκαλούμε και διοικητικά στον ορθό δρόμο.

Υ.Γ.

1ον. Πέρασαν κιόλας δύο εβδομάδες από την ψήφιση του Προϋπολογισμού και δυόμιση μήνες από την ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος. Κανένα νέο απ την αντίπερα όχθη (έγκρισή τους από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου). Στις Κυκλάδες μόνο ο Δήμος μας, η Σέριφος και η Φολέγανδρος παραμένουν χωρίς εγκεκριμένο Τεχνικό Πρόγραμμα, Προϋπολογισμό και Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης για το έτος 2016.

2ον. Και σε επίπεδο Αιγαίου, μόνο το Καστελόριζο προσπεράσαμε!!! Ο Δήμος Σερίφου ψήφισε τον Προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης έτους 2016, στις 26/03 δηλαδή 4 μέρες νωρίτερα από το Δήμο μας (30/03).

3ον. Τελικά τους αδικήσαμε!!! Μπορεί το Καστελόριζο να μην έχει ακόμα ψηφίσει Προϋπολογισμό, αλλά έχει εγκεκριμένο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2016 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου (ΑΔΑ: 6Κ4ΒΟΡ1Ι-Ρ4Λ). Ο Δήμος μας όχι.