Ελλάδα: Εκπτωτη η εταιρεία που είχε αναλάβει την προμήθεια τριών εκατ. self tests

Έκπτωτη από τον πρώτο δημόσιο διαγωνισμό για την προμήθεια self-tests, κρίθηκε η εταιρεία Swiss Med, σύμφωνα με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

Η απόφαση προβλέπει επίσης την κατάπτωση υπέρ του δημοσίου της εγγυητικής επιστολής ύψους 504.000 ευρώ που αφορούσε τη συμμετοχή της Swiss Med στον διαγωνισμό.

Αδυνατεί να εκπληρώσει τη συμφωνία παράδοσης Πριν από λίγες ημέρες η Swiss Med ενημέρωσε ότι αδυνατεί να εκπληρώσει τη συμφωνία παραδοσης 3 εκατομμυρίων τεστ και ζήτησε την παράταση της χρονικής προθεσμίας που όριζε η σύμβαση.

«Απόρριψη του αιτήματος παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, κήρυξη του αναδόχου «SWISS MED ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «SWISS MED ΕΜΠΟΡΙΚΗ IKE» εκπτώτου και κατάπτωση υπέρ του Δημοσίου της υπ’ αριθ. GRH156053 από 06-04-2021 εγγύησης για την καλή εκτέλεση της υπ’ αριθ. 80/2021 Σύμβασης για την επείγουσα προμήθεια τριών εκατομμυρίων (3.000.000) τεμαχίων ταχέων διαγνωστικών τεστ με τη διαδικασία του self-testing για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που έχουν ανακύψει από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, συνολικής αξίας δέκα εκατομμυρίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (10.080.000,00€)».

Η νομική υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας αντέτεινε ότι η σύμβαση ορίζει αυστηρά πως οι ανάδοχοι οφείλουν να παραδώσουν τα self-tests που τους αναλογούν εντός επτά ημερών από την υπογραφή της συμφωνίας. Μάλιστα, η σύμβαση προβλέπει ότι, λόγω του κατεπείγοντος της διαδικασίας που επιβάλλουν λόγοι δημόσιας υγείας, οι συμβατικοί χρόνοι παράδοσης δεν είναι δυνατόν να επιμηκυνθούν.

Στην απόφαση του ΓΓΠΠ επισημαίνεται ακόμα πως τυχόν παράταση της προθεσμίας θα συνιστούσε ουσιώδη τροποποίηση των όρων της σύμβασης και του διαγωνισμού, τους οποίους είχε αποδεχτεί η Swiss Med.

Τονίζεται ακόμα ότι στο αίτημά της η εταιρεία δεν αναφέρει λόγους ανωτέρας βίας που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν την καθυστέρηση, ούτε παρέχονται αποδεικτικά έγγραφα για τους ισχυρισμούς της, γεγονός που καθιστά το αίτημά της «αόριστο, ασαφές και αναιτιολόγητο».

Κατόπιν τούτου κηρύχθηκε έκπτωτη και η εγγυητική καταπίπτει υπέρ του δημοσίου.

Οπως διαβάζουμε...

Αποδεχόμενοι την ανωτέρω ομόφωνη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και Ποσοτικής Παραλαβής, όπως αυτή διατυπώνεται στο υπ’ αριθ. 6/2021 από 17-04-2021 πρακτικό της και για τους λόγους που αναγράφονται σε αυτό, εγκρίνουμε:

1. Την απόρριψη του αιτήματος παράτασης του συμβατικού χρόνουπαράδοσης της αναδόχου «SWISS MED ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «SWISS MED ΕΜΠΟΡΙΚΗ IKE», επειδή σύμφωνα με το σημείο 3, τα Παραρτήματα Α ́, Β ́ και Ζ ́ της υπ’ αριθ. 11879 από 24-03-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008336343) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΓΓΠΠ, του άρθρου 2 παρ. 2.2 και 2.3 της υπ’ αριθ. 80/2021 από 06-04-2021 (ΑΔΑ: 6ΧΙΙ46ΜΤΛΒ-Τ93 και ΑΔΑΜ: 21SYMV008414620) Σύμβασης, δεν προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης παράτασης του χρόνου παράδοσης των ειδών και επειδή δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 132 και 206 του ν. 4412/2016.

2. Την κήρυξη του αναδόχου «SWISS MED ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «SWISS MED ΕΜΠΟΡΙΚΗ IKE»εκπτώτου, επειδή η ως άνω εταιρεία δεν παρέδωσε το είδος μέσα στο συμβατικό χρόνο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 203, 206 και 207 του ν. 4412/2016, τα Παραρτήματα Α ́, Β ́ και Ζ ́ της υπ’ αριθ. 11879 από 24-03-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008336343) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΓΓΠΠκαι της υπ’ αριθ. 80/2021 από 06-04-2021 (ΑΔΑ: 6ΧΙΙ46ΜΤΛΒ-Τ93 και ΑΔΑΜ: 21SYMV008414620) Σύμβασης.

3. Την κατάπτωση υπέρ του Δημοσίου της υπ’ αριθ. GRH156053 από 06-04-2021 εγγύησης για την καλή εκτέλεσητης υπ’ αριθ. 80/2021 Σύμβασηςγια την επείγουσα προμήθεια τριών εκατομμυρίων (3.000.000) τεμαχίων ταχέων διαγνωστικών τεστ με τη διαδικασία του self-testing για την αντιμετώπιση των έκτακτων  αναγκών που έχουν ανακύψει από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, συνολικής αξίας δέκα εκατομμυρίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (10.080.000,00€), η οποία εξεδόθη από την Τράπεζα ALPHA BANK [Κατάστημα Φιλελλήνων (0120)] ποσού πεντακοσίων τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ (504.000,00€), υπέρ της εταιρείας «SWISS MED ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «SWISS MED ΕΜΠΟΡΙΚΗ IKE», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 203, 206 και 207 του ν. 4412/2016, της παρ. 3.2. του Παραρτήματος Β ́ της υπ’ αριθ. 11879 από 24-03-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008336343) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΓΓΠΠ και του άρθρου 8 της υπ’ αριθ. 80/2021 από 06-04-2021 (ΑΔΑ: 6ΧΙΙ46ΜΤΛΒ-Τ93 και ΑΔΑΜ: 21SYMV008414620) Σύμβασης"

Συνημμένα Αρχεία: 

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News