Ελλάδα: Το Υπουργείο λέει "όχι" στη χρηματοδότηση νέων γεωτρήσεων

Ε, κάποια στιγμή δεν θα έμπαινε τέλος σ' αυτό το θέμα; Καιρός δεν ήταν; «Η ανόρυξη νέων γεωτρήσεων δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη για χρηματοδότηση στο ΠΑΑ 2014-2020 και συνεπώς δεν εντάσσεται στις κατευθύνσεις που προωθούνται από το ΥΠΑΑΤ». Αυτό σημείωσε στη βουλή εγγράφως ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Βασίλης Κόκκαλης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση στις 3 Αυγούστου. Παράλληλα, όπως είπε «μέσω της δράσης 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» του ΠΑΑ 2014-2020 (η οποία αναμένεται να προκηρυχθεί στις αρχές του 2019), δίνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης επενδύσεων που συμβάλουν στην εξοικονόμηση ύδατος και στην αειφόρο διαχείριση των υδατικών πόρων συμπεριλαμβανομένης και της αποθήκευσης του νερού σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης. Δικαιούχοι της εν λόγω δράσης δύνανται να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων καθώς και συλλογικά σχήματα αγροτών».

«Για την αντιμετώπιση των φαινομένων της λειψυδρίας και της ποιοτικής υποβάθμισης των αρδευτικών υδάτων με στόχο την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων, το ΥΠΑΑΤ, με μακροχρόνιο σχεδιασμό έχει ήδη υλοποιήσει και εκπονήσει έργα και μελέτες αντίστοιχα σε όλη την Επικράτεια, αλλά ταυτόχρονα αποβλέπει στην εκτέλεση και εκπόνηση νέων αντίστοιχων έργων και μελετών. Για την εξεύρεση χρηματοδότησης νέων εγγειωβελτιωτικών έργων, επισημαίνεται ότι, με δεδομένη την οικονομική κατάσταση της χώρας, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του ΥΠΑΑΤ:  σε ό,τι αφορά στο εθνικό του σκέλος, έχει περιορισμένους πόρους και σε ό,τι αφορά στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του, από τον Δεκέμβριο του 2015 έχει εγκριθεί το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, στο οποίο περιλαμβάνεται το Μέτρο 4.3.1 «Υποδομές εγγείων Βελτιώσεων». Προτεραιότητα για χρηματοδότηση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Μέτρου αυτού έχουν τα έργα που οδηγούν σε μείωση των απωλειών νερού στα υφιστάμενα συστήματα άρδευσης, καθώς και τα έργα αξιοποίησης ήδη κατασκευασμένων φραγμάτων.

Σημειώνεται ότι με την αριθμ. 3310/ 23-04-2018 (ΑΔΑ:6ΤΛΓ4653ΠΓ-25Χ) Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του ΠΑΑ 2014-2020, προσκλήθηκε η Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων, ως Δυνητικός Δικαιούχος, για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) Π/Υ μεγαλύτερου των 2,2 εκ. €, προκειμένου αυτά να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν από το προαναφερόμενο Μέτρο του ΠΑΑ 2014-2020. Το ΥΠΑΑΤ (αρμόδια η Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων) σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας θα προτείνει τα έργα που εμπίπτουν στις απαιτήσεις της πρόσκλησης. Σημειώνεται ότι το ΥΠΑΑΤ ήδη βρίσκεται στο στάδιο των επαφών για την συμπλήρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών», τόνισε ο υφυπουργός.

Αναλυτικά η απάντηση του κ. Κόκκαλη έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Επιπτώσεις από τη μείωση των υδάτινων πόρων στη γεωργία» 

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 7543/10.7.2018 Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ι. Λαγός σας πληροφορούμε τα εξής:

Όσον αφορά την αντιμετώπιση των αρδευτικών αναγκών της χώρας και την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων σημειώνεται ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) προγραμματίζει την εκπόνηση Μελετών καθώς και την εκτέλεση Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Ε.Ε.), σε όλη την Επικράτεια. Τα εν λόγω έργα αφορούν κυρίως στην ταμίευση των επιφανειακών απορροών, αλλά και στη βελτίωση υφιστάμενων εγγειοβελτιωτικών υποδομών. Υλοποιούνται στο πλαίσιο Κοινοτικών και Εθνικών Πόρων και στοχεύουν:  στην ποσοτική επάρκεια των υδατικών πόρων, με την ταμίευση του νερού (κατασκευή λιμνοδεξαμενών, φραγμάτων και δικτύων αξιοποίησής τους),  στην ποσοτική και ποιοτική εξασφάλιση των υπόγειων υδάτων, με τον εμπλουτισμό των υπόγειων υδροφορέων,  στον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων και στη χρήση βελτιωμένων μεθόδων άρδευσης (τεχνητή βροχή χαμηλότερων πιέσεων και παροχών, στάγδην άρδευση) σε νεότερα δίκτυα. Στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση των υδάτων, εντός της περιμέτρου των συλλογικών αρδευτικών δικτύων, σχεδιάζονται και υλοποιούνται ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης αρδευτικού νερού και εκσυγχρονισμού-αποκατάστασης των υφιστάμενων δικτύων άρδευσης, με σκοπό τη μείωση των απωλειών τους.

Για την αντιμετώπιση των φαινομένων της λειψυδρίας και της ποιοτικής υποβάθμισης των αρδευτικών υδάτων με στόχο την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων, το ΥΠΑΑΤ, με μακροχρόνιο σχεδιασμό έχει ήδη υλοποιήσει και εκπονήσει έργα και μελέτες αντίστοιχα σε όλη την Επικράτεια, αλλά ταυτόχρονα αποβλέπει στην εκτέλεση και εκπόνηση νέων αντίστοιχων έργων και μελετών. Για την εξεύρεση χρηματοδότησης νέων εγγειωβελτιωτικών έργων, επισημαίνεται ότι, με δεδομένη την οικονομική κατάσταση της χώρας, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του ΥΠΑΑΤ:  σε ό,τι αφορά στο εθνικό του σκέλος, έχει περιορισμένους πόρους και σε ό,τι αφορά στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του, από τον Δεκέμβριο του 2015 έχει εγκριθεί το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, στο οποίο περιλαμβάνεται το Μέτρο 4.3.1 «Υποδομές εγγείων Βελτιώσεων». Προτεραιότητα για χρηματοδότηση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Μέτρου αυτού έχουν τα έργα που οδηγούν σε μείωση των απωλειών νερού στα υφιστάμενα συστήματα άρδευσης, καθώς και τα έργα αξιοποίησης ήδη κατασκευασμένων φραγμάτων.

Σημειώνεται ότι με την αριθμ. 3310/ 23-04-2018 (ΑΔΑ:6ΤΛΓ4653ΠΓ-25Χ) Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του ΠΑΑ 2014-2020, προσκλήθηκε η Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων, ως Δυνητικός Δικαιούχος, για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) Π/Υ μεγαλύτερου των 2,2 εκ. €, προκειμένου αυτά να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν από το προαναφερόμενο Μέτρο του ΠΑΑ 2014-2020. Το ΥΠΑΑΤ (αρμόδια η Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων) σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας θα προτείνει τα έργα που εμπίπτουν στις απαιτήσεις της πρόσκλησης. Σημειώνεται ότι το ΥΠΑΑΤ ήδη βρίσκεται στο στάδιο των επαφών για την συμπλήρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών. 

Πληροφοριακά αναφέρεται ότι η ανόρυξη νέων γεωτρήσεων δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη για χρηματοδότηση στο ΠΑΑ 2014-2020 και συνεπώς δεν εντάσσεται στις κατευθύνσεις που προωθούνται από το ΥΠΑΑΤ.

Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι, μέσω της δράσης 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» του ΠΑΑ 2014-2020 (η οποία αναμένεται να προκηρυχθεί στις αρχές του 2019), δίνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης επενδύσεων που συμβάλουν στην εξοικονόμηση ύδατος και στην αειφόρο διαχείριση των υδατικών πόρων συμπεριλαμβανομένης και της αποθήκευσης του νερού σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης. Δικαιούχοι της εν λόγω δράσης δύνανται να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων καθώς και συλλογικά σχήματα αγροτών.

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός που δύναται να ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της στήριξης, ανέρχεται για την Προγραμματική Περίοδο για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών πρόσωπων έως τις 150.000 ευρώ και για συλλογικές επενδύσεις έως τις 500.000 ευρώ.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News