Με αργούς ρυθμούς εξοφλούνται τα ληξιπρόθεσμα του Δημοσίου

Με βραδείς ρυθμούς αποπληρώνει το Ελληνικό Δημόσιο τα ληξιπρόθεσμα χρέη του προς τον ιδιωτικό τομέα, ενώ ταυτόχρονα αφήνει απλήρωτες ολοένα και περισσότερες νέες οφειλές του προς ιδιώτες.

Αποτέλεσμα των εξελίξεων αυτών είναι οι συνολικές ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου να έχουν αυξηθεί στο επίπεδο των 5,052 δισ. ευρώ στο τέλος Μαϊου του τρέχοντος έτους, από 4,804 δισ. ευρώ που είχαν ανέλθει στο τέλος Δεκεμβρίου 2016 (αύξηση 248 εκατ. ευρώ μέσα στο πρώτο πεντάμηνο του τρέχοντος έτους).

Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοινώθηκαν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, υπουργεία και λοιποί φορείς του Δημοσίου (ο.τ.α., νοσοκομεία, ασφαλιστικά ταμεία κ.λπ.) είχαν στο τέλος του 2016 ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις συνολικού ύψους 3,579 δισ. ευρώ προς ιδιώτες.

Κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαϊου 2017 επιχορηγήθηκαν μόλις με 173,4 εκατ. ευρώ για να αποπληρώσουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους, ενώ από επιχορηγήσεις που είχαν λάβει έως το τέλος του 2016 διέθεσαν για τον ίδιο σκοπό (την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών τους) άλλα 117,4 εκατ. ευρώ. Συνολικά δηλαδή κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαϊου 2017 οι παραπάνω φορείς εξόφλησαν παλαιές ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους προς ιδιώτες συνολικού ύψους μόλις 291 εκατ. ευρώ. Κατά το ίδιο πεντάμηνο χρονικό διάστημα, όμως, οι φορείς αυτοί δεν πλήρωσαν εμπρόθεσμα νέες οφειλές τους προς ιδιώτες συνολικού ποσού 554,1 εκατ. ευρώ. Το αποτέλεσμα ήταν το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών των υπουργείων και των λοιπών φορέων του Δημοσίου να αυξηθεί τελικά στα 3,842 δισ. ευρώ στο τέλος Μαϊου 2017, από 3,579 δισ. ευρώ που είχε διαμορφωθεί στο τέλος του 2016.

Δηλαδή, μέσα στους πρώτους πέντε μήνες του τρέχοντος έτους, οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις υπουργείων, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, νοσοκομείων, οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης και λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυξήθηκαν κατά 263,1 εκατ. ευρώ.

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα οι ανεξόφλητες επιστροφές φόρων μειώθηκαν ελάχιστα, από τα 1,225 στα 1,21 δισ. ευρώ.

Από τα στοιχεία του Γ.Λ.Κ. προκύπτει, ειδικότερα, ότι στο πρώτο πεντάμηνο του 2017:

1) Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των υπουργείων αυξήθηκαν κατά 69,5 εκατ. ευρώ, καθώς ανήλθαν σε 232,9 εκατ. ευρώ στο τέλος Μαϊου 2017 έναντι 163,4 εκατ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου 2016. Στο ενδιάμεσο διάστημα Ιανουαρίου-Μαϊου 2017 μόνο 1 από τα 18 υπουργεία, το υπουργείο Δικαιοσύνης, έλαβε ενισχύσεις-επιχορηγήσεις ύψους 1,3 εκατ. ευρώ και εξόφλησε ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ύψους μόλις 100.000 ευρώ!

2) Οι απλήρωτες οφειλές των δήμων και των λοιπών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης αυξήθηκαν κατά 44,1 εκατ. ευρώ, από 297,6 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2016 σε 341,7 εκατ. ευρώ στο τέλος Μαϊου 2017, αν και στο ενδιάμεσο διάστημα εξοφλήθηκαν από τους ο.τ.α. οφειλές ύψους 47 εκατ. ευρώ.

3) Τα ανεξόφλητα χρέη των νοσοκομείων αυξήθηκαν κατά 93,5 εκατ. ευρώ, από 449,6 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2016 σε 543,1 εκατ. ευρώ στο τέλος Μαϊου 2017, παρά το γεγονός ότι στο ενδιάμεσο διάστημα εξοφλήθηκαν χρέη ύψους 93 εκατ. ευρώ.

4) Τα «φέσια» των ασφαλιστικών ταμείων και των λοιπών οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης μειώθηκαν κατά 9 εκατ. ευρώ, καθώς ανήλθαν σε 2,246 δισ. ευρώ στο τέλος Μαϊου 2017 από 2,255 δισ. ευρώ στο τέλος του 2016. Κατά το ενδιάμεσο πεντάμηνο διάστημα τα ασφαλιστικά ταμεία έλαβαν ενισχύσεις-επιχορηγήσεις ύψους 106 εκατ. ευρώ και εξόφλησαν ληξιπρόθεσμα χρέη τους, ύψους 150,7 εκατ. ευρώ.

5) Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου σημείωσαν αύξηση κατά 65,1 εκατ. ευρώ, καθώς διαμορφώθηκαν στα 478,9 εκατ. ευρώ στο τέλος Μαϊου 2017 έναντι 413,8 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2016. Στο ενδιάμεσο διάστημα οι φορείς αυτοί εξόφλησαν ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, ύψους μόλις 300.000 ευρώ.

Από τα στοιχεία του ΓΛΚ προκύπτει εξάλλου ότι το πρώτο πεντάμηνο του 2017:

α) Χρησιμοποιήθηκαν 15,3 εκατ. ευρώ από αδιάθετες χρηματοδοτήσεις του 2016 και εκταμιεύτηκαν επιπλέον χρηματοδοτήσεις ύψους 70 εκατ. ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό για την εξόφληση υποχρεώσεων που αφορούν σε επιστροφές φόρων προηγούμενων ετών. Με τα χρήματα αυτά πληρώθηκαν 85,3 εκατ. ευρώ σε δικαιούχους επιστροφών. Το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο των επιστροφών φόρου ανήλθε σε 1,21 δισ. ευρώ στο τέλος Μαϊου 2017 από 1,225 δισ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου 2016, μειώθηκε δηλαδή μόλις κατά 15 εκατ. ευρώ.

β) Εκταμιεύθηκαν εκτάκτως προς τα ασφαλιστικά ταμεία επιπλέον χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 170 εκατ. ευρώ για την έναρξη πληρωμής νέων συντάξεων και τελικά διατέθηκαν για τον σκοπό αυτό 121,6 εκατ. ευρώ.