Νότιο Αιγαίο: Προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας στην Αστυνομική Διεύθυνση

Η Ελληνική Αστυνομία έχει προχωρήσει στην έκδοση προκηρύξεων με 18μηνες συμβάσεις εργασίας και η πρώτη δράση έχει να κάνει με την πρόσληψη ατόμων που ασχολούηνται με την καθαριότητα. Και για την πρόσληψη των οποίων δεν απαιτείται κανένας τίτλος σπουδών, όπως με σαφήνεια αναφέρει η υπουργική απόφαση. Ωστόσο , σύμφωνα με τα προσχέδια των προκηρύξεων είναι απαραίτητη η ετήσια εμπειρία

Για το Νότιο Αιγαίο, η σύμβαση  εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, αφορά συνολικά σαράντα δύο (42) ατόμων ΥΕ Καθαριότητας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Νοτίου Αιγαίου για τους Νομούς Κυκλάδων και Δωδεκανήσου Και βέβαια ανάμεσά τους είναι τα αστυνομικά τμήματα της Νάξου (Νάξος - Δρυμαλία), Κουφονησιών, Αμοργού 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 8 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου, Πλατεία Ρεθύμνη 1, Τ.Κ. 84100- Ερμούπολη ΣΥΡΟΣ, υπ΄ όψιν Υ/Α ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΟΥ Κωνσταντίνας (τηλ. επικοινωνίας: 22810 96102)

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 

Περισσότερα για την προκήρυξη μπορείτε να δείτε εδώ...