Οι φοροφυγάδες στα «δίχτυα» της ΑΑΔΕ

Μπορεί στα τέλη του 2016 ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής να είχε δώσει εντολή στις εφορίες για την διενέργεια 23.300 φορολογικών ελέγχων μέσα στο 2017, εκ των οποίων οι 3.500 πλήρεις φορολογικοί έλεγχοι και οι 19.800 μερικοί φορολογικοί έλεγχοι, ωστόσο με νέα απόφαση ζήτησε να δοθεί βάρος στις υποθέσεις που παρουσιάζουν μεγαλύτερη παραβατικότητα και εισπραξιμότητα.

Όπως αναφέρει το insider.gr, η ηγεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ξεκαθαρίζει με τη νέα της απόφαση στη φορολογική διοίκηση πως δεν την ενδιαφέρει τόσο ο αριθμός των ελέγχων, όσο η ποιότητα των υποθέσεων και κυρίως η δυνατότητα είσπραξης των ποσών που βεβαιώνονται.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, η τροποποίηση γίνεται «λόγω της ανάγκης αξιολόγησης των εκκρεμών υποθέσεων ελέγχου και την προτεραιοποίηση αυτών που παρουσιάζουν μεγαλύτερη παραβατικότητα και εισπραξιμότητα, με βάση αντικειμενικά κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, συνεκτιμώντας το πρόβλημα των περιορισμένων ελεγκτικών πόρων, με στόχο την αποτελεσματικότητα του φορολογικού ελεγκτικού μηχανισμού και τη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων».

Στη βάση αυτή θα αξιοποιηθεί από την ΑΑΔΕ η μελέτη εντοπισμού ανάλυσης και αξιολόγησης κινδύνων, η οποία συντάχθηκε διακεκριμένα ανά ελεγκτική υπηρεσία σε ομάδες φορολογουμένων με ομοειδή χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ οι υπποθέσεις που ελέγχονται κατά προτεραιότητα θα επιλέγονται βάσει κριτηρίων ανάλυσης κινδύνων. Οι προτεραιοποιημένες προς έλεγχο υποθέσεις κατατάσσονται ανά ελεγκτική υπηρεσία, σε φθίνουσα σειρά ταξινόμησης με βάση την τελική μοριοδότησή τους, βάσει αυτοματοποιημένου μοντέλου αντικειμενικής αξιολόγησης υποθέσεων, κατόπιν εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνων, τα οποία δεν δημοσιοποιούνται.

Από το σύνολο των εκκρεμών υποθέσεων εκάστης ελεγκτικής υπηρεσίας ελέγχονται κατά προτεραιότητα, οι υποθέσεις που συγκεντρώνουν την υψηλότερη μοριοδότησή ακολουθώντας φθίνουσα σειρά ταξινόμησης μέχρι την επίτευξη της συνολικής ετήσιας στοχοθεσίας εκάστης ελεγκτικής υπηρεσίας βάσει του επιχειρησιακού σχεδίου έτους 2017, ως προς τον αριθμό των υποθέσεων που πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι 31/12/2017, ανά είδος ελέγχου, τηρώντας και την οριζόμενη στις οικείες διατάξεις αναλογία διενεργηθέντων ελέγχων/υποθέσεων που αφορούν στην τελευταία πενταετία και προγενέστερα, ήτοι 60% έναντι 40% αντίστοιχα.

Οι προϊστάμενοι των ελεγκτικών υπηρεσιών, εφόσον από τα στοιχεία ή τις πληροφορίες που έχουν στη διάθεση τους και σε συνδυασμό με τις ισχύουσες διατάξεις, κρίνουν ότι συντρέχει βάσιμος λόγος ελέγχου κατά προτεραιότητα υποθέσεων μη προτεραιοποιμένων, υποχρεούνται το αργότερο εντός 20 εργασίμων ημερών από την ανάρτηση των προτεραιοποιημένων υποθέσεων της υπηρεσίας τους, να εισάγουν την προκρινόμενη υπόθεση σε σειρά κατάταξης ανάλογα με τη σημαντικότητα της, συνεκτιμώντας και τη σοβαρότητα των υποθέσεων που ανακατατάσσονται.

Τα ίδια θα ισχύουν και για Εισαγγελικές Παραγγελίες,  πληροφοριακά δελτία, πληροφοριακές εκθέσεις του ΣΔΟΕ, προσαύξησης περιουσίας, κ.α...

Ανεξάρτητα από τις προτεραιοποιημένες υποθέσεις προς έλεγχο, θα ολοκληρώνονται άμεσα οι εξής υποθέσεις:

-Υποθέσεις που αφορούν σε εκθέσεις των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων.

- Υποθέσεις που αφορούν σε επιστροφές φόρων.

- Υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και προσωρινός προσδιορισμός φόρων και προστίμων κατά τη δημοσίευση της παρούσας.

- Υποθέσεις για τις οποίες επίκειται η έκδοση σημειώματος διαπιστώσεων και του προσωρινού προσδιορισμού φόρου και προστίμου.

- Υποθέσεις που αφορούν σε διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων.

-Υποθέσεις που αφορούν σε διασταυρωτικούς ελέγχους ενδοκοινοτικών συναλλαγών και οι  υποθέσεις πολυμερών ελέγχων που διενεργούνται από ελληνικές και αλλοδαπές φορολογικές αρχές. 

Πηγή: