ΠΝΑΙ - Κέα & Κύθνος: Προκήρυξη διαγωνισμού για τριετή αντιπλημμυρική προστασία

Κέα - Κύθνος

".... Η κάλυψη των αναγκών των 48 κατοικημένων νησιών μας, είναι μία ιδιαίτερα δύσκολη αποστολή. Σχεδόν αδύνατη να επιτευχθεί, θα πούν πολλοί. Αυτή όμως, είναι μόνο η εύκολη και αβίαστη διαπίστωση. Η απάντηση, όποια και αν δώσει κανείς, περιλαμβάνει σίγουρα δύο στοιχεία : σχέδιο και δουλειά. Σχέδιο και καθημερινή σκληρή δουλειά, είναι η δική μας απάντηση. Χρειάζεται να ξεπερνάμε πολλά γνωστά όρια για να φτάνουμε τον πήχη εκεί που εμείς τον τοποθετήσαμε : Κάθε Μέρα Νησί+Εργο..."

Η αναφορά του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, στα social media με αφορμή την ενημέρωση σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμού για τριετή αντιπλημμυρική προστασία Κέας και Κύθνου"

Αναλυτικά, η ενημέρωση 

" Σε εξέλιξη βρίσκεται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου το μεγαλύτερο πρόγραμμα καθαρισμού τωνρεμάτων, στο πλαίσιο της νέας φιλοσοφίας με την οποία αντιμετωπίζει το κρίσιμης σημασίας ζήτηματης αντιπλημμυρικής προστασίας των νησιών της, μέσω της σύναψης συμβάσεων τριετούς διάρκειας,ούτως ώστε να υπάρχουν συνεχώς ενεργές συβάσεις που θα επιτρέπουν την έγκαιρη καιαποτελεσματική προληπτική δράση απέναντι στα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία ν. Κέας - Κύθνου (2022 – 2024)», συνολικού προϋπολογισμού 219.905,32 €.

Το έργο αφορά στον καθαρισμό οχετών και τμημάτων των ρεμάτων. Όλες οι απαιτούμενες εργασίες θα γίνουν με ήπιες παρεμβάσεις και μόνο στα σημεία που κρίνεται αναγκαία η επέμβαση για την καλή απορροή των ομβρίων και τη διαφύλαξη από πιθανές μελλοντικές πλημμύρες. 

Επιπλέον, για την προστασία του επαρχιακού οδικού δικτύου και την διασφάλιση της απρόσκοπτης παροχέτευσης των ομβρίων, προβλέπονται εργασίες καθαρισμών των τεχνικών του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου του νησιού.

Καταληκτική προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών είναι η 10/03/2022, ημέρα Πέμπτηκαι ώρα 10:00πμ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων, στην Ερμούπολη της Σύρου, στις 14/03/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00πμ.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, έχουν ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο,
χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώραπου προαναφέρθηκε, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Ο συνολικός προϋπολογισμός  του έργου ύψους 219.905,32 € (με ΦΠΑ) καλύπτεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου". 

 

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News