ΠΝΑΙ: Οικονομική ανάσα προς την κινητή μονάδα στις ΝΑ Κυκλάδες

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Νότιο Αιγαίο 2014-2020” η παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από την κινητή μονάδα Νοτιοανατολικών Κυκλάδων, σε ευπαθείς ομάδες που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα.

Η πράξη χρηματοδοτείται με το ποσό των 134.000 € από τον Άξονα Προτεραιότητας “Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” του Ε.Π. “Νότιο Αιγαίο” και αφορά σε υπηρεσίες που παρέχονται κατ’ οίκον στους ασθενείς καθώς στην ενίσχυση εξειδικευμένων υπηρεσιών, στον τομέα της παιδοψυχιατρικής, για χρονικό διάστημα 18 μηνών.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η ενίσχυση της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Νοτιοανατολικών Κυκλάδων που λειτουργεί από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΚΛΙΜΑΚΑ, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, αφενός για την παροχή υπηρεσιών κατ’ όικον νοσηλείας και ειδικής φροντίδας σε άτομα με ψυχικές διαταραχές, αφετέρου για την παροχή παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών, στον πληθυσμό της ακτίνας δράσης της Μονάδας.

Επισημαίνεται ότι η ΚΛΙΜΑΚΑ, από την έναρξη λειτουργίας της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Νοτιοανατολικών Κυκλάδων, το 2003, αξιοποιεί ένα οργανωμένο σύστημα Τηλεψυχιατρικής, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η μέγιστη διαθεσιμότητα εξειδικευμένων υπηρεσιών ψυχικής υγείας, στο σύνολο του πληθυσμού ακτίνας δράσης της.

Για τις ανάγκες υλοποίησης της προτεινόμενης πράξης, προβλέπεται η απασχόληση ενός ψυχιάτρου, ενός παιδοψυχιάτρου και δύο επαγγελματικών υγείας. Το σύνολο των ωφελουμένων από τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας ανέρχεται σε 300 άτομα.

Ως ημερομηνία έναρξης της πράξης ορίζεται η 1/2/2019 και λήξης η 31/12/2020.

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 134.000 € και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Δελτίο Ενημέρωσης 

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News