ΠΝΑΙ σε Αμοργό: 54.000 ευρώ για σχολικά κτήρια

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μεριμνεί για όλα τα νησιά που έχει υπό τη σκέπη της και αναγνωρίζει τη δυσκολία που έχουν οι μικρότεροι κυρίως δήμοι για να καλύψουν ανάγκες που έχουν σχέση με θέματα υποδομής. Όπως είναι οι συντηρήσεις – επισκευές σχολικών κτηρίων. Και δεν διστάζει να βάλει το χέρι βαθιά στο ταμείο της. Και στη περίπτωση του Δήμου Αμοργού μετά από εισήγηση του αρμόδιου χωρικού αντιπεριφεριάρχη Κυκλάδων κου Λεονταρίτη προχώρησε στην έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Αμοργού για το έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων», προϋπολογισμού  54.000,00 €.

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου του Δήμου Αμοργού προκειμένου να εκτελέσει έργο επισκευών-συντηρήσεων σχολικών κτιρίων (ήτοι : κτιριακών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας των σχολικών κτιρίων συμπεριλαμβανομένων των υπαίθριων χώρων τους).

Το έργο αποσκοπεί και περιλαμβάνει αποκατάσταση των φθορών και βελτίωση  των σχολικών μονάδων του Δήμου, από πλευράς λειτουργικότητας και ασφάλειας κτιρίων,  εγκαταστάσεων και υπαίθριων χώρων σχολικών μονάδων, εντός των ορίων του Δήμου.

Για το λόγο αυτό η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προτίθεται να συνάψει Προγραμματική  Σύμβαση με το Δήμο Αμοργού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου.

Να σημειώσουμε ότι με βάση το άρθρο 3  η προγραμματική σύμβαση ισχύει από την ημέρα της υπογραφής της από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη και έχει χρονική διάρκεια είκοσι (20) μηνών. Και έχει δυνατότητα παράτασης έως και την ολοκλήρωση του έργου, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της επιτροπής παρακολούθησης σε εφαρμογή του άρθρου 10 της παρούσας σύμβασης.
με βάση το άρθρο 4, οι  συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

1. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ) αναλαμβάνει :

       Την χορήγηση χρηματοδότησης ύψους 54.000,00 €

•        Να συμμετέχει με δυο εκπροσώπους της στην Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου της παρούσας προγραμματικής σύμβασης (ΕΠΠΕ) .

2. Ο Δήμος Αμοργού  αναλαμβάνει :

       Την σύνταξη και έγκριση μελέτης, την μέριμνα για την λήψη όποιων αδειοδοτήσεων απαιτούνται,   την εκτέλεση του έργου, ως διευθύνουσα υπηρεσία, προϊσταμένη αρχή κλπ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/2008 και του Π.Δ.171/87 και τον Ν.3463/2006, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.

       Την όποια συμπληρωματική χρηματοδότηση απαιτηθεί, πέραν της χορηγούμενης από την Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου βάσει της μελέτης της προηγούμενης παραγράφου.

•        Να συμμετέχει με εκπρόσωπο του στην Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου της παρούσας προγραμματικής σύμβασης .

Και τέλος με βάση το άρθρο 5, ως φορέας εκτέλεσης του έργου ορίζεται με την παρούσα σύμβαση ο Δήμος Αμοργού.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News