Συντήρηση σχολείων Νάξου; 427.000 ευρώ από Περιφέρεια

Αυτή μάλιστα είναι βοήθεια. Σε μία προσπάθεια η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να λύσει προβλήματα των οικείων της Δήμων σε θέματα σχολικών υποδομών προχωρεί σε Προγραμματικές συμβάσεις και ανοίγει το ταμείο της. Και σήμερα (18/01) στο Περιφερειακό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στην Ερμούπολη Σύρου εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για το έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων», προϋπολογισμού  427.000,00 € για τα πέντε νησιά του Δήμου. Πως διαχωρίζεται το ποσό αυτό; Νάξος 367.000,00 €, Δονούσα 15.000,00 €, Ηρακλειά 15.000,00 €, Κουφονήσι 15.000,00 € και Σχοινούσα 15.000,00 €.

Ο εισηγητής της σχετικής πρότασης ήταν ο Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κος Γιώργος Λεονταρίτης και το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων προκειμένου να εκτελέσει έργο επισκευών - συντηρήσεων σχολικών κτιρίων (ήτοι : κτιριακών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας των σχολικών κτιρίων συμπεριλαμβανομένων των υπαίθριων χώρων τους). Το έργο αποσκοπεί και περιλαμβάνει αποκατάσταση των φθορών και βελτίωση  των σχολικών μονάδων του Δήμου, από πλευράς λειτουργικότητας και ασφάλειας κτιρίων,  εγκαταστάσεων και υπαίθριων χώρων σχολικών μονάδων, εντός των ορίων του Δήμου.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ΣΑΕΠ567, κωδικός 2015ΕΠ5670002 και ΚΑΕ 071.9454β21 .

Λεπτομέρειες

Να σημειώσουμε ότι με βάση τη προγραμματική σύμβαση και το άρθρο 3, η προγραμματική σύμβαση ισχύει από την ημέρα της υπογραφής της από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη και έχει χρονική διάρκεια είκοσι (20) μηνών. Υπάρχει όμως η δυνατότητα παράτασης έως και την ολοκλήρωση του έργου, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της επιτροπής παρακολούθησης σε εφαρμογή του άρθρου 10 της παρούσας σύμβασης. 
Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των δύο πλευρών; Σύμφωνα με το άρθρο 4:

1. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ) αναλαμβάνει :

       Την χορήγηση χρηματοδότησης ύψους 427.000,00 € η οποία κατανέμεται ως εξής:  Νάξος 367.000,00 €, Δονούσα 15.000,00 €, Ηρακλειά 15.000,00 €, Κουφονήσι 15.000,00 €, Σχοινούσα 15.000,00 €.

•        Να συμμετέχει με δυο εκπροσώπους της στην Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου της παρούσας προγραμματικής σύμβασης (ΕΠΠΕ) .

2. Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων  αναλαμβάνει :

       Την σύνταξη και έγκριση μελέτης, την μέριμνα για την λήψη όποιων αδειοδοτήσεων απαιτούνται,   την εκτέλεση του έργου, ως διευθύνουσα υπηρεσία, προϊσταμένη αρχή κλπ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/2008 και του Π.Δ.171/87 και τον Ν.3463/2006, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.

       Την όποια συμπληρωματική χρηματοδότηση απαιτηθεί, πέραν της χορηγούμενης από την Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου βάσει της μελέτης της προηγούμενης παραγράφου.

•        Να συμμετέχει με εκπρόσωπο του στην Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου της παρούσας προγραμματικής σύμβασης .

Και ως φορέας εκτέλεσης του έργου ορίζεται με την παρούσα σύμβαση ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News