Ρόδος: ένα βήμα πριν την απόκτηση μονάδας παραγωγής Βιοαερίου ο Δήμος

Σε μια μεγάλη πρωτοποριακή επένδυση προχωρά ο Δήμος της Ρόδου, προκηρύσσοντας ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών εκμετάλλευσης Βιοαερίου του ΧΥΤΑ βόρειας Ρόδου, κάνοντας ένα ακόμα σημαντικό βήμα στη διαχείριση των απορριμμάτων.

Οπως διαβάζουμε στην εφημερίδα "Δημοκρατική" από την σύμβαση παραχώρησης που θα υπογραφεί, έπειτα από τον διεθνή διαγωνισμό, απορρέει η υποχρέωση να κατασκευάσει ο ανάδοχος την μονάδα που θα επεξεργάζεται το μεθάνιο το οποίο παράγεται στα κύτταρα του ΧΥΤΑ και θα το μετατρέπει σε ηλεκτρική ενέργεια.

Από την διαδικασία αυτή ο Δήμος Ρόδου θα βγει διπλά κερδισμένος καθώς αφενός μεν θα εισπράττει ποσοστό από τα κέρδη του αναδόχου και αφετέρου θα αποσυμφορηθούν τα κύτταρα του ΧΥΤΑ βόρειας Ρόδου.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 8.316.955,00€ χωρίς Φ.Π.Α. με προεξοφλημένο το σύνολο των εκτιμώμενων μικτών ετήσιων εσόδων του αναδόχου στην περίοδο των 20 ετών. Ο προϋπολογισμός είναι ενδεικτικός και το μόνο συγκριτικό μέγεθος για την επιλογή του αναδόχου είναι η συνδυαστική βαθμολογία της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς του, όπως ορίζεται στην διακήρυξη.
Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό κατατίθεται από κάθε Διαγωνιζόμενο εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας εκτός Φ.Π.Α ή 166.339,10€. Η λήξη της ισχύος της εγγυητικής επιστολής πρέπει να είναι τουλάχιστον έως 8 μήνες μετά την καταλυτική ημερομηνία του διαγωνισμού.

Κριτήριο κατακύρωσης της επιλογής παρόχου για την κατάρτιση Σύμβασης Παραχώρησης Υπηρεσιών με αντικείμενο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, όπως εξηγείται στη διακήρυξη.

Η ισχύς της σύμβασης θα είναι από τη λήξη των διαδικασιών ως 20 έτη μετά την υπογραφή της. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Η ημερομηνία και έναρξη της κατάθεσης προσφορών ορίστηκε η 16:00 ώρα της 8/05/2018 και ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα η 15:00 της 11/06/2018.

Να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα οι μονάδες βιοαερίου είναι ελάχιστες και μετράνε λίγα χρόνια ζωής, την ίδια ώρα που σε άλλες χώρες του εξωτερικού λειτουργούν εδώ και δεκαετίες, με τις Γερμανία, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο να παράγουν, αυτήν τη στιγμή, το 77% του συνόλου του βιοαερίου της ΕΕ (σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), έχοντας κατανοήσει πλήρως το μεγάλο περιβαλλοντικό έργο, το οποίο επιτελείται.

Το βιοαέριο, που αποτελεί μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, παράγεται από την αναερόβια χώνευση κτηνοτροφικών κυρίως αποβλήτων, βιομηχανικών αποβλήτων και λυμάτων, καθώς και από αστικά οργανικά απορρίμματα (βιοαέριο εκλύεται από τους χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων – ΧΥΤΑ). Αποτελείται τυπικά από 65% μεθάνιο και 35% διοξείδιο του άνθρακα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας (η συνδυασμό τους, δηλαδή συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας), καθώς επίσης και ως καύσιμο για μηχανές εσωτερικής καύσης. Ένα κυβικό μέτρο βιοαερίου υποκαθιστά 0,66 λίτρα ντίζελ ή 0,75 λίτρα πετρελαίου ή 0,85 κιλά κάρβουνου. Η οικονομικότητα μιας μονάδας βιοαερίου βασίζεται στο γεγονός ότι η πρώτη ύλη έχει μηδενική ή αρνητική αξία, ενώ τα προϊόντα της έχουν αδιαμφισβήτητα εμπορική αξία.

Τις δύο τελευταίες δεκαετίες στην Ευρώπη, το συνεχώς διογκωμένο πρόβλημα της διάθεσης των αποβλήτων και των απορριμμάτων, η αναζήτηση εναλλακτικών ενεργειακών πόρων καθώς επίσης και η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του κόσμου, ανέδειξαν την παραγωγή βιοαερίου ως μια οικονομικά αποδεκτή και φιλική προς το περιβάλλον διαδικασία.

Η ανάπτυξη των τεχνολογιών βιοαερίου προσφέρει σειρά από πλεονεκτήματα και περιβαλλοντικά οφέλη όπως:
-εξοικονόμηση χρημάτων
-βελτιωμένη απόδοση της λίπανσης,
-μειωμένες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου,
-οικονομική και περιβαλλοντικά αποδεκτή ανακύκλωση αποβλήτων,
-μειωμένες οχλήσεις λόγω οσμών και παρουσίας εντόμων,
-δυνατότητες μείωσης παθογόνων οργανισμών.

 

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News