Ελλάδα - Υδροπλάνα: Συστήνουν Επιτροπές για να λειτουργήσουν το 2020

Στη σύσταση ομάδας εργασίας, με στόχο την επίσπευση των διαδικασιών αδειοδότησης και λειτουργίας υδατοδρομίων προχωρά το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Έργο της ομάδας εργασίας είναι η επεξεργασία της δευτερογενούς νομοθεσίας, προκειμένου να καταστεί εφικτή η αδειοδότηση των υδατοδρομίων και η ανάπτυξη δικτύου υδατοδρομίων στην Ελλάδα, όπως προβλέπει η υφισταμένη νομοθεσία περί ανάπτυξης υδατοδρομίων.

Παράλληλα, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προσανατολίζεται στην κατάθεση νομοσχεδίου για την διευκόλυνση της αδειοδότησης των υδατοδρομίων, αφότου ολοκληρωθούν τα σχόλια από τα συναρμόδια υπουργεία και ιδιωτικούς φορείς.

Το αντικείμενο

Η ομάδα εργασίας θα έχει ως ειδικό αντικείμενο:

1) την επεξεργασία, την σύνταξη και την εισήγηση της δευτερογενούς νομοθεσίας για την ανάπτυξη των υδατοδρομίων, υπό μορφή παραδοτέων προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου,

2) τον διυπουργικό συντονισμό και την συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ή άλλων υπουργείων που εμπλέκονται στα θέματα ανάπτυξης των υδατοδρομίων με σκοπό τη συλλογή στοιχείων και πληροφοριών για την κατάρτιση του δευτερογενούς πλαισίου,

3) την παροχή υποστήριξης με κάθε άλλη ενέργεια απαραίτητη για τη θέση σε εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου για τα υδατοδρόμια (π.χ. σύνταξη πρότυπων αποφάσεων αδειοδότησης, διαχείριση παραβόλων κ.λπ.).

Οι συμμετέχοντες

Θα συγκροτηθεί από στελέχη του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, τα οποία διαθέτουν τεχνογνωσία και εμπειρία σε θέματα αδειοδότησης εγκαταστάσεων, καθώς στην κατάρτιση δευτερογενούς νομοθεσίας, ενώ η γραμματειακή της υποστήριξή της θα γίνει από υπάλληλο της αρμόδιας Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μεταφορών του υπουργείου.

Στόχος είναι το έργο της να ολοκληρωθεί εντός 3 μηνών από τη σύστασή της, ενώ τον ορισμό των μελών της ομάδας θα αναλάβει ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.