Νάξος & Μικρές Κυκλάδες - Δασικοί Χάρτες: Ανακοινώσαμε απόφαση μετά από δύο μήνες (!!!)

Δάσος

Το είδαμε κι αυτό... Παρασκευή 28 Μαϊου και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ανεβαίνει η είδηση ότι ως Δήμος πήραμε ομόφωνη απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την άμεση απόσυρση και διόρθωση των δασικών χαρτών στα όδια του Δήμου. Κίνηση που είναι απόλυτα λογική από τη στιγμή που οι δασικοί χάρτες, μοιάζουν λες και έχουν βγει στο πόδι και δημιούργησαν δεκάδες προβλήματα σε όλη την Ελλάδα. Αυτό που όμως προκαλεί απορία είναι το γεγονός ότι το συγκεκριμένο Δημοτικό Συμβούλιο έγινε την 12η Μαρτίου (πριν από δυο και κάτι μήνες δηλαδή) και από τις αρχές Απριλίου, η Κυβέρνηση έχει πάρει απόφαση για την παράταση όσον αφορά τις δηλώσεις για έξι μήνες... 

Και στις 19 Μαϊου μάλιστα υπάρχει και η επίσηση απόφαση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος που ανημερώνει " Με τροπολογία του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, παρατείνεται από τη λήξη της, για έξι (6) μήνες, η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των δασικών χαρτών, η ανάρτηση των οποίων υλοποιείται εντός του 2021. Η εν λόγω παράταση επεκτείνεται για είκοσι (20) επιπλέον ημέρες για όσους κατοικούν μόνιμα ή διαμένουν στην αλλοδαπή. Επίσης, καθορίζεται ο χρόνος διενέργειας των διορθώσεων που εμπίπτουν σε κατηγορία πρόδηλου σφάλματος, οι οποίες υλοποιούνται και ενσωματώνονται στους ανωτέρω αναρτημένους δασικούς χάρτες εντός της οριζόμενης προθεσμίας".

Οπότε; Γιατί έγινε τώρα αυτή η ανάρτηση και ενημέρωση;  Οπως κι εάν έχει, είναι μία σωστή κίνηση και ακολούθησε τις αντίστοιχες δράσεις που έγιναν από τους υπόλοιπους Δήμους σε όλη την Ελλάδα και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου που είχε άλλωστε και τον πρώτο λόγο στη μάχη κατά των δασικών χαρτών... 

Περίληψη: Λήψη απόφασης – ενέργειες επί αναρτηθέντων δασικών χαρτών όσον αφορά το Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Στη Νάξο, σήμερα στις 12-03-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00μ.μ., ύστερα απ ́ την υπ. αρ. πρωτ. 3296/08-03-2021 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δόθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 1 του Ν. 3852/10 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020), το με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03- 2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, το με αριθμ. πρωτ. 1822/16-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την εγκύκλιο 40/20930/31-03-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών και την εγκύκλιο 163/33282/29-05-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών συμμετέχουν τα 24 μέλη, συμμετέχοντος του Δημάρχου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων κ. Λιανού Δημήτριου, άρχισε η συνεδρίαση.

Συμμετέχοντες Σύμβουλοι: Πολυκρέτης Εμμανουήλ, Γαβαλάς Ιωάννης, Μαυρομμάτης Φώτιος, Μανιός Δημήτριος, Σιδερής Νικόλαος, Παντελιάς Ευάγγελος, Βαθρακοκοίλης Νικόλαος, Κατσαράς Ευάγγελος, Ορφανός Ηλίας, Πράσινος Δημήτριος, Ταγκούλης Ιωάννης, Κάρλοβιτς Νικόλαος, Κορακίτης Εμμανουήλ, Χατζηανδρέου Λεονάρδος, Μαράκης Ν. Ιωάννης, Μπρετσιάς Αθανάσιος, Μανδηλαράς Γεώργιος, Πιτταράς Αντώνιος, Βασαλάκης Αντώνιος, Βασιλάκη Σοφία, Βρούτσης Βασίλειος, Φουτάκογλου Αικατερίνη, Βάβουλας Εμμανουήλ, Κορρές Ιωάννης.

Μη συμμετέχοντες Σύμβουλοι: Σέργης Νικόλαος, Νομικός Νικόλαος, Μαργαρίτη Παρασκευή.

Συμμετέχει στην συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών ο υπάλληλος του Δήμου ΠΕ1 Διοικητικού – Οικονομικού, Γιώργος Χατζηανδρέου.

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν η κα Φωσκόλου Μαρία, Προϊστάμενη της Δ/νσης Δασών Κυκλάδων και η κα Γκιόκα Ερασμία, Προϊστάμενη Τμήματος Δασικών Χαρτογραφήσεων Κυκλάδων.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισήγαγε προς συζήτηση το θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη και ανέφερε τα εξής: Με την υπ ́αριθμόν πρωτ. 9095/23.2.2021 απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Κυκλάδων, και κατόπιν της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/92365/2652/25-9-2020 (ΦΕΚ Β 4364 5.10.2020), αναρτήθηκαν στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών της ιστοσελίδας του ΝΠΔΔ “Ελληνικό Κτηματολόγιο”, οι δασικοί χάρτες Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων μεταξύ των οποίων, Νάξου και Θήρας, με πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου τους.

Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνο την αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στον δασικό χάρτη εκτάσεων.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αντιρρήσεων, ορίστηκε η 17/6/2021 ημέρα Πέμπτη, και για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, με παράταση 20 ημερών, καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων ορίστηκε η 7/7/2021 ημέρα Τετάρτη.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση

Γκιόκα Ερασμία (Προϊσταμένη Δασικών Χαρτογραφήσεων): Θέλουμε να προστατευθεί και ο πολίτης και το περιβάλλον. Δεν υπάρχουν μεγάλα ποσοστά λάθους. Θεωρώ ότι δεν θα έχουν περαστεί πολλές πράξεις χαρακτηρισμού στη Νάξο. Το έχουμε κοιτάξει διαχρονικά και πιστεύουμε ότι δεν έχουμε αδικήσει.

Φώσκολου Μαρία: Η δημιουργία δασικών χαρτών είναι εθνικής σημασίας καθώς θα ξεκαθαρίσει το τοπίο για τι είναι δάσος ή όχι και ο κάθε πολίτης να γνωρίζει το τι μπορεί να κάνει σε μια έκταση και η πολιτεία για τι έχει πρέπει να προστατέψει και να διαχειριστεί με την ευρύτερη έννοια. Ο δασικός χάρτης είναι ο χάρτης μιας ευρύτερης περιοχής Ο.Τ.Α. Το τεκμήριο του Δημοσίου δεν ισχύει για τις Κυκλάδες. Συζητείται αλλαγή νομικού καθεστώτος για τις Κυκλάδες όσον αφορά τις χορτολιβαδικές εκτάσεις. Η υπηρεσία δεν έχει πρόθεση να αδικήσει κανένα θα προσπαθήσουμε ότι σφάλματα έχουν υπάρξει να διορθωθούν. Η διαδικασία της υποβολής αντιρρήσεων δεν είναι δύσκολη διαδικασία. Τα πρόδηλα σφάλματα μπορούν να διορθωθούν, σε χορτολιβαδικές εκτάσεις έχουν βγάλει άδεια οικοδομής έως 2011, για έκταση όση καλύπτει την αρτιότητα της άδειας, είναι μέσα στην πλατφόρμα τα πρόδηλα σφάλματα. Σφάλματα στις οριογραμμές μιλάμε για οφθαλμοφανή λάθη. Αν έχει ποσοστό βλάστησης πάνω από 25% θεωρείται δασική. Οι πολίτες θα πρέπει να δούνε σε ποια κατηγορία ανήκουν. Η προθεσμία πάντα παίρνει παρατάσεις. Οι αντιρρήσεις εξετάζονται από ειδικές επιτροπές και μπορεί να γίνει και αυτοψία από την επιτροπή. Nα λυθεί το θέμα του ιδιοκτησιακού για τα χορτολίβαδα στις Κυκλάδες. Για το θέμα των λανθασμένων θα πρέπει να υποβληθούν αντιρρήσεις.

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: Δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή να αναρτηθούν οι χάρτες. Πάνω από το μισό τμήμα του νησιού μας φαίνεται ότι είναι χορτολιβαδικό ή δασικό.

Χατζηανδρέου Λεονάρδος: Πρέπει να δούμε πως μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις γνώσεις σας προκειμένου να προτείνουμε στην Πολιτεία. Υπάρχει μια μέγιστη κοινωνική αναστάτωση σε όλο το Νότιο Αιγαίο. Να πιέσουμε την Κυβέρνηση ώστε με νόμο να μην χρειάζεται να πάει κάποιος στις Επιτροπές. Θα χρειαστούν δεκαετίες για να διεκπεραιωθούν οι υποθέσεις από τις Επιτροπές. Να μειώσουμε την κοινωνική και οικονομική αναστάτωση. Να βγάλουμε ένα πολιτικό ψήφισμα και να στοχεύσουμε στις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο Νόμο.

Κορρές Ιωάννης: Για όλες τις εκτάσεις που ήταν και είναι αγροτικές, να μην αμφισβητηθεί ο αγροτικός τους χαρακτήρας. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα από το κράτος (επαρκής χρόνος ενστάσεων, κάλυψη του κόστους κ.λπ.), ώστε να μην επιβαρυνθούν τα λαϊκά στρώματα από τις ενστάσεις – αντιρρήσεις για τα προβλήματα που το ίδιο το κράτος δημιούργησε. Να μην επιστραφεί καμιά επιδότηση από τους μικρομεσαίους αγροτοκτηνοτρόφους και όσοι μικροϊδιοκτήτες καλλιεργούν ή εκμεταλλεύονται δασικές εκτάσεις για βιοποριστικούς λόγους να συνεχίσουν χωρίς επιβαρύνσεις. Να εξασφαλιστεί παράταση του χρόνου αντιρρήσεων λόγω των δυσκολιών που προκύπτουν από την πανδημία. Να εξασφαλίσει το αναγκαίο επιστημονικό κλπ. προσωπικό, τα μέσα και τους πόρους στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για να ολοκληρώνονται οι κατάλληλες διαδικασίες και για τις γραφειοκρατικές διαδικασίες όπως αυτή των αντιρρήσεων, αλλά και για την απαραίτητη και ουσιαστική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων.

Βρούτσης Βασίλειος: Καλύφθηκα από τον Πρόεδρο, για τα πρόδηλα σφάλματα πρέπει να τα διορθώσουν μόνοι τους. Αφού ξανά αναρτηθούν οι χάρτες να συζητήσουμε για τις πιο σοβαρές υποθέσεις. Συντασσόμαστε.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπ’ όψη:

 1. Το άρθρο 67 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 2. Το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020).
 3. Το με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
 4. Το με αριθμ. πρωτ. 1822/16-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
 5. Την εγκύκλιο 40/20930/31-03-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών.
 6. Την εγκύκλιο 163/33282/29-05-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών.
 7. Το υπ’ αρ. πρωτ. 9095/23-02-2021 έγγραφο Διεύθυνσης Δασών Κυκλάδων.
 8. Το υπ’ αρ. πρωτ. 5.847/05-03/2021 έγγραφο του Δικηγορικού Συλλόγου Νάξου.
 9. Τις υπ’ αρ. 1/2019 και 155/2019 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου.
 10. Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 11. Το γεγονός ότι όπως προκύπτει από το αναρτηθέντες δασικούς χάρτες το μεγαλύτερο ποσοστό δασικών εκτάσεων στις Κυκλάδες καταγράφεται στα νησιά των Μικρών Κυκλάδων, ήτοι στην Ηρακλειά και τα Κουφονήσια 79,7%, στην Δονούσα 69,1% και στην Σχοινούσα 44,2%, ενώ στο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων και του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, τη Νάξο, δασικό καταγράφεται το 52,8%, χορτολιβαδικό το 4,7%, ενώ ποσοστό μόλις 32,8% δεν έχει δεσμεύσεις.
 12. Το γεγονός ότι οι αναρτηθέντες δασικοί χάρτες σε πάρα πολλά σημεία τους είναι εντελώς εσφαλμένοι και περιέχουν πρόδηλα σφάλματα. Ενδεικτικά δεν έχουν αποτυπωθεί σε αυτούς ορθά τα όρια των οικισμών την Κοινοτήτων και των Δήμων, δεν έχουν καταχωρηθεί σε αυτούς οι τελεσίδικοι χαρακτηρισμοί των εκτάσεων, δεν έχουν καταχωρηθεί σε αυτούς οι δικαστικές αποφάσεις αναγνώρισης κυριότητας ιδιωτών ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΟΙ ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΑΥΤΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΥΤΟΨΙΕΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΤΟΣΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΑΥΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.
 13. Το γεγονός ότι τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθμ. 151585/323/2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Τεύχος Β’ 347/08-02-2017), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, παράβολα για την άσκηση αντιρρήσεων στις αρμόδιες επιτροπές κατά αυτών από τους πολίτες είναι εξοντωτικά, υπερβολικά και οδηγούν στην μη δυνατότητα ασκήσεως αντιρρήσεων από του πολίτες, γεγονός που από μόνο του σημαίνει τη μη δυνατότητα ασκήσεως από τους πολίτες ενός συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματός τους και μόνο εκ του λόγου αυτού την απώλεια των ιδιοκτησιών τους, δεδομένου μάλιστα ότι περίπου τα 2/3 των δημοτών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων είναι αγρότες και κτηνοτρόφοι με περιορισμένα εισοδήματα.
 14. Το γεγονός ότι ενόψει και των ειδικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί με την πανδημία Covid 19, με περιορισμό στην κυκλοφορία των πολιτών για την προστασία της δημόσιας υγείας, και υπολειτουργία των υπηρεσιών, καθίσταται εντελώς δυσχερής η τακτοποίηση της απαιτούμενης χρονοβόρας και πολύπλοκης διαδικασίας, στην περίπτωση που οι πολίτες διαπιστώσουν ότι θίγονται οι ιδιοκτησίες τους, με το χαρακτηρισμό τους ως δασικές ή χορτολιβαδικές.

Αποφασίζει ομόφωνα:

 1. Την άμεση απόσυρση και διόρθωση των αναρτηθέντων δασικών χαρτών Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων. Άλλως να δοθεί εξάμηνη παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής αντιρρήσεων και κατάθεσης ενστάσεων κατά των δασικών χαρτών, για την προστασία του δικαιώματος της ιδιοκτησίας των πολιτών που θίγονται από την ένταξη των ιδιοκτησιών τους στους δασικούς χάρτες.
 2. Να μειωθούν τα προβλεπόμενα στην υπ’αριθμόν 151585/323/2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Τεύχος Β’ 347/08-02-2017), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, παράβολα για την άσκηση αντιρρήσεων στην αρμόδιες επιτροπές (ΕΕΑ) από τους δημότες κατά των αναρτηθέντων δασικών χαρτών κατά ποσοστό τουλάχιστον 80%.
 3. Για τον Δήμο Νάξου και Μικρών και το Νομό Κυκλάδων, όπου δεν ισχύει το τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου, τα ζητήματα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των ακινήτων θα επιλύονται, με το ισχύον κατά την τελευταία εικοσαετία (20ετια) ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων και οι δημότες αρκεί να προσκομίζουν τίτλους κτήσης πριν και μέχρι το έτος 2001, χωρίς να χρειάζεται να προσφεύγουν στα πολιτικά δικαστήρια.
 4. Να καταργηθεί ή αναμορφωθεί η διάταξη της παραγρ. 1 του άρθρου 5 του Π.Δ. 32/2016, ως κινούμενη εκτός νομοθετικής εξουσιοδότησης, ώστε είτε να επανισχύσει είτε να εναρμονιστεί με τη προηγούμενη διάταξη του άρθρου 3 του Ν. 998/1979 όσον αφορά τις χορτολιβαδικές – δασικές εκτάσεις, αφού ουσιαστικά επιφέρει στο σύνολο σχεδόν αυτών, απόλυτη αφαίρεση του δικαιώματος κυριότητας και εξουσίας επί των εκτάσεων της περιοχών μας . Περαιτέρω και μέχρι ολοκλήρωσης της σχετικής νομοθετικής διαδικασίας να ανακληθεί και να μην εφαρμοστεί το με αριθμ. 27639/2018 έγγραφο του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
 5. Να αποσαφηνισθεί νομοθετικά ότι η επιγενόμενη δάσωση δεν αφορά ούτε τις τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού, ούτε κυρωμένους δασικούς χάρτες αλλά μόνον εκκρεμείς υποθέσεις, οι οποίες έχουν χρονίσει με ευθύνη του πολίτη και όχι της πολιτείας.
 6. Να τακτοποιηθεί το μαζικό φαινόμενο που προέκυψε από τους δασικούς χάρτες σε βάρος των ιδιοκτησιών μικτής μορφής, οι οποίες πλέον δεν δύνανται να μεταβιβαστούν.
 7. Να νομοθετηθεί ότι στις περιοχές των εξαιρέσεων από το τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου στα δάση και τις δασικές εκτάσεις, του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 62 του Ν.998/1979, η μεταγραφή ή καταχώριση συμβολαιογραφικών πράξεων με αντικείμενο ακίνητα που έχουν εν όλω ή εν μέρει τον χαρακτήρα έκτασης των παραγράφων 5α) ή 5β) του άρθρου 3 του παραπάνω νόμου, στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου ή στα οικεία φύλλα του αρμόδιου γραφείου Κτηματογράφισης ή Κτηματολογικού Γραφείου, δεν κωλύεται ακόμη και αν δεν προσκομίζεται διοικητική πράξη ή τελεσίδικη δικαστική απόφαση, με την οποία αναγνωρίζεται ότι το ακίνητο ή το τμήμα του με τον παραπάνω χαρακτήρα ανήκει σε ιδιώτη και όχι στο Δημόσιο.
 1. Στις εξαιρέσεις της παρ. 7 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979 να συμπεριληφθούν και οι χορτολιβαδικές εκτάσεις, οι οποίες φέρουν οικοδομή ή έχουν εκδοθεί οικοδομικές άδειες.
 2. Τη μη αλλαγή και μετά την ανάρτηση αλλά και κύρωση των δασικών χαρτών του καθεστώτος των αγροτικών επιδοτήσεων προς τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και κάθε άλλο αρμόδιο φορέα και οργανισμό.
 3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για να προβεί σε κάθε νόμιμη περαιτέρω ενέργεια για την υλοποίηση της εν θέματι απόφασης.

Η παρούσα θα αποσταλεί :

Α) Στον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Κωνσταντίνο Σκρέκα,

Β) Στους Βουλευτές του Νομού Κυκλάδων, κ.κ. Ιωάννη Βρούτση, Αικατερίνη Μονογυιού, Φίλιππο Φόρτωμα και Νικόλαο Συρμαλένιο.

Γ) Στον Πρόεδρο της Κ.Ε.Δ.Ε. κ. Παπαστεργίου Δημήτρη και σε όλα τα μέλη της Κ.Ε.Δ.Ε.

Δ) Στον Πρόεδρο της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου κ. Καμπουράκη Αντώνη και σε όλα τα μέλη της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου.

Ε) Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 9/2021.

Ο Πρόεδρος:  Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Τα μέλη: Πολυκρέτης Εμμανουήλ, Γαβαλάς Ιωάννης, Μανιός Δημήτριος, Σιδερής Νικόλαος, Παντελιάς Ευάγγελος, Βαθρακοκοίλης Νικόλαος, Κατσαράς Ευάγγελος, Ορφανός Ηλίας, Πράσινος Δημήτριος, Ταγκούλης Ιωάννης, Κάρλοβιτς Νικόλαος, Κορακίτης Εμμανουήλ, Χατζηανδρέου Λεονάρδος, Μαράκης Ν. Ιωάννης, Μπρετσιάς Αθανάσιος, Μανδηλαράς Γεώργιος, Πιτταράς Αντώνιος, Βασαλάκης Αντώνιος, Βασιλάκη Σοφία, Βρούτσης Βασίλειος, Φουτάκογλου Αικατερίνη, Βάβουλας Εμμανουήλ, Κορρές Ιωάννης.

Για την ακρίβεια

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τις σελίδες του Naxos Press - τώρα και στο Google News