Νάξος & Μικρές Κυκλάδες: Πρόσκληση για συμμετοχή στην Επιτροπή Διαβούλευσης

Ανοιχτή επιστολή προς όλους από το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για συμμετοχή στην Επιτροπή Διαβούλευσης.. Δείτε τι πρέπει να κάνετε... 

Σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/2018, πρόκειται να συγκροτηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.

Κατόπιν τούτου, καλούνται φορείς, σύλλογοι και οργανώσεις που υφίστανται και δρουν στον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, καθώς και δημότες, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου, που επιθυμούν να συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους και να εκφράσουν εγγράφως τη βούληση συμμετοχής στην Επιτροπή. Οι φορείς, σύλλογοι και οργανισμοί θα πρέπει να ορίσουν εκπρόσωπο και αναπληρωτή αυτού.

Οι αιτήσεις (σ.σ. μπορείτε να τις βρείτε το Πρωτόκολλο ή να στείλετε μία απλή αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση του Δήμου), οι οποίες πρέπει να περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία του αιτούντα, περιλαμβανομένων απαραιτήτως και των στοιχείων επικοινωνίας, κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δήμου ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή στο fax 2285029049, με καταληκτική ημερομηνία την 29η Οκτωβρίου 2019.