ΠΝΑΙ: λεφτά υπάρχουν για τουρισμό και πολιτισμό

Με το ποσό του 1.500.000 ευρώ, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στηρίζει τους νευραλγικούς και καθοριστικούς για την ανάπτυξη των νησιών της τομείς, του τουρισμού, του πολιτισμού και της φυσικής κληρονομιάς.

Με στόχο τη βελτίωση,  αναβάθμιση και υποστήριξη του τουρισμού εμπειρίας, την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων καθώς και την ανάδειξη και διάδοση των παραδοσιακών προϊόντων των νησιών του Νοτίου Αιγαίου, ο Περιφερειάρχης  κ. Γιώργος Χατζημάρκος, απευθύνει πρόσκληση με τίτλο «Δράσεις προβολής φυσικής κληρονομιάς, πολιτισμού και τουρισμού», για την υποβολή προτάσεων έργων, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», στο πλαίσιο των αξόνων «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» και «Ενίσχυση της Περιφερειακής Συνοχής» που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Η πρόσκληση απευθύνεται στον δυνητικό δικαιούχο Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, και ειδικότερα στις δύο Διευθύνσεις Τουρισμού, Αθλητισμού, Πολιτισμού, Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου.

Σε συνάφεια με την Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, μπορούν να υλοποιηθούν δράσεις προβολής της φυσικής κληρονομιάς, του πολιτισμού και του τουρισμού της Περιφέρειας, που αφορούν, ενδεικτικά, στην προβολή θεματικών μορφών τουρισμού, προώθηση τουριστικών πόρων (φυσικών και πολιτιστικών), συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις, στοχευμένες διαφημιστικές καμπάνιες, παραγωγή προωθητικού υλικού, αξιοποίηση διαδικτύου, διοργάνωση εκδηλώσεων κτλ.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη των πράξεων της πρόσκλησης, ανέρχεται σε 1.500.000 ευρώ.

Η υποβολή των προτάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης είναι δυνατή από τις  27.3.2017 έως τις 30.6.2017.

Οι αναλυτικές προσκλήσεις και όλα τα συνοδευτικά έντυπα βρίσκονται αναρτημένα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.pepna.gr και www.espa.gr.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στην Ερμούπολη Σύρου (τηλέφωνα: 2281360826 & 2281360824).

Δελτίο Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου