ΠΝΑΙ: Στα δικαστήρια εάν δεν βρεθεί λύση στους δασικούς χάρτες

«Πρόκειται ουσιαστικά για δήμευση περιουσιών όταν το 80% των εκτάσεων της Πάτμου έχει χαρακτηριστεί δασικό . Έγινε κοινή συνεδρίαση στην Αθήνα και ο τότε υπουργός κ. Φάμελος είχε δεσμευθεί για λύση του προβλήματος με τροπολογία . Το κείμενο ετοιμάστηκε αλλά δεν εισήχθη ποτέ για ψήφιση στη Βουλή. Εμείς ζητάμε αναστολή της ανάρτησης όλων των δασικών χαρτών» , Αυτό ανέφερρε στην εισήγησή του ο Γιώργος Χατζημάρκος - Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου - για το θέμα των δασικών χαρτών που αποτελεί μεγάλο αγκάθι όχι μόνο για την Πάτμο αλλά το σύνολο των νησιών στο Νότιο Αιγαίο.. 

Μάλιστα ο κος Χατζημάρκος τόνισε ότι τα χρήματα που απαιτούνται για τις προσφυγές "Είναι ψευδεπίγραφο το επιχείρημα για προσφυγή στις επιτροπές των ενστάσεων. Απαιτούνται πάρα πολλά χρήματα για τις προσφυγές», σναφέρθηκε σε δεκάδες αγωγές εξώσεων που έχουν ασκηθεί σε Πάτμιους από το Ελληνικό Δημόσιο σε εφαρμογή του νόμου και πρόσθεσε "Αυτό που συμβαίνει είναι απαράδεκτο αφού οι άνθρωποι αυτοί έχουν πληρώσει τους φόρους για τα ακίνητα τους και τελικά βρίσκονται σε δεινή θέση»...

Οι δασικοί χάρτες καίνε... Και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι αποφασισμένη να φτάσει έως και τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια ώστε να δικαιωθεί... Και η απόφαση που εκδόθηκε στο πρόσφατο Περιφερειακό Συμβούλιο της 26ης Νοεμβρίου, είναι ξεκάθαρη: Η κάνετε αλλαγές τώρα ή πάμε στα δικαστήρια, τόσο εντός όσο κι εκτός συνόρων. Μάλιστα, η εν λόγω απόφαση  - σε σχέση με τους δασικούς χάρτες -  έχει σταλθεί τόσο προς τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Αιγαίου, όσο και προς την Κυβέρνηση.

Στο πλαίσιο της απόφασης η Περιφέρεια σημειώνει ότι διεκδικεί τα κάτωθι:

Α) Τα ∆ωδεκάνησα να συμπεριληφθούν στις εξαιρέσεις της παραγρ. α εδάφιο β του άρθρου 62 του Ν. 998/1979, σχετικά με την μη εφαρμογή και γι’ αυτά του τεκμήριου κυριότητας του ∆ημοσίου επί των δασών και επί των δασικών εκτάσεων.

Β) Να ανακληθεί και να μην εφαρμοστεί το με αριθμ. 27639/2018 έγγραφο του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Αιγαίου.

Γ) Να καταργηθεί ή αναμορφωθεί η διάταξη της παραγρ. 1 του άρθρου 5 του Π.∆. 32/2016, ώστε είτε να επανισχύσει είτε να εναρμονιστεί με τη προηγούμενη διάταξη του άρθρου 3 του Ν. 998/1979 όσον αφορά τις χορτολιβαδικές εκτάσεις.

∆) Να αποσαφηνισθεί νομοθετικά ότι η επιγενόμενη δάσωση δεν αφορά ούτε τις τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού, ούτε κυρωμένους δασικούς χάρτες αλλά μόνον εκκρεμείς υποθέσεις.

Ε) Να τακτοποιηθεί το μαζικό φαινόμενο που προέκυψε από τους δασικούς χάρτες των ιδιοκτησιών μικτής μορφής, οι οποίες δεν δύνανται να μεταβιβαστούν.

ΣΤ) Να νομοθετηθεί ότι στις περιοχές των εξαιρέσεων από το τεκμήριο κυριότητας του ∆ημοσίου στα δάση και τις δασικές εκτάσεις, του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 62 του Ν.998/1979, η μεταγραφή ή καταχώριση συμβολαιογραφικών πράξεων με αντικείμενο ακίνητα που έχουν εν όλω ή εν μέρει τον χαρακτήρα έκτασης των παραγράφων 5α) ή 5β) του άρθρου 3 του παραπάνω νόμου, στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου ή στα οικεία φύλλα του αρμόδιου γραφείου Κτηματογράφησης ή Κτηματολογικού Γραφείου, δεν κωλύεται ακόμη και αν δεν προσκομίζεται διοικητική πράξη ή τελεσίδικη δικαστική απόφαση, με την οποία αναγνωρίζεται ότι το ακίνητο ή το τμήμα του με τον παραπάνω χαρακτήρα ανήκει σε ιδιώτη και όχι στο ∆ημόσιο.

Εφόσον επιδειχθεί αδράνεια και περιφρόνηση επαρκούς αντιμετώπισης όλων των παραπάνω αιτημάτων , η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δηλώνει κατηγορηματικά ότι με αίσθημα ευθύνης απέναντι στου νησιώτες πολίτες και κατοίκους του Νότιου Αιγαίου και στο μέλλον των παιδιών τους , δεν θα υποστείλει αλλά θα εξαντλήσει οποιοδήποτε νόμιμο μέσο, ένδικο ή μη, σε οποιοδήποτε βαθμό εθνικών και ευρωπαϊκών οργάνων και δικαστηρίων , ακόμη και στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων.