Έρχονται προσλήψεις στους αρχαιολογικούς χώρους Κυκλάδων αλλά όχι Νάξου

Για μία ακόμη φορά η Νάξος μπαίνει στη …δεύτερη κατανομή… Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων πρόσφατα προχώρησε σε πρόσκληση ενδιαφέροντος για προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμού χρόνου. Και το πιο εντυπωσιακό; Και πάλι η Νάξος απούσα… Μιλάμε για 11 συνολικά θέσεις εκ των οποίων οι 6 σε Μύκονο – Δήλο, οι 3 στη Μήλο και από ένας σε Κέα και Άνδρο. Για την Κέα μάλιστα να πούμε ότι το καλοκαίρι είχε γίνει viral το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου αφού ήταν ανοιχτό μόνο κάθε Παρασκευή…

Αναλυτικά η προκήρυξη αναφέρει ότι «Η  Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, που εδρεύει στην Αθήνα (για τις ανάγκες αυτής ανά την επικράτεια) και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και αριθμό ατόμων, διάρκεια σύμβασης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31/03/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.   2190/1994,  όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Υπηρεσία: Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων

Tόπος   απασχόλησης:   Αρχαιολογικός  Χώρος  Mουσείο Δήλου (Δήλος-Δήμος Μυκόνου Ν. Κυκλάδων)

Ειδικότητα:  ΔΕ  Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων

Αριθμός ατόμων: 2 Υπηρεσία: Εφορεία  Αρχαιοτήτων Κυκλάδων

Tόπος απασχόλησης: Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο Δήλου (Δήλος-Δήμος Μυκόνου Ν. Κυκλάδων)

Ειδικότητα: ΥΕ Εργατών Αριθμός ατόμων: 3 Υπηρεσία: Εφορεία  Αρχαιοτήτων Κυκλάδων

Tόπος απασχόλησης: Αρχαιολογικό Μουσείο Μήλου

Ειδικότητα: ΔΕ  Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων

Αριθμός ατόμων: 1 Υπηρεσία: Εφορεία  Αρχαιοτήτων Κυκλάδων

Tόπος απασχόλησης: Αρχαιολογικό Μουσείο Μήλου

Ειδικότητα: ΥΕ Εργατών Αριθμός ατόμων: 2 Υπηρεσία: Εφορεία  Αρχαιοτήτων Κυκλάδων

Tόπος απασχόλησης: Αρχαιολογικό Μουσείο Κέας

Ειδικότητα: ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων

Αριθμός ατόμων: 1 Υπηρεσία: Εφορεία  Αρχαιοτήτων Κυκλάδων

Tόπος απασχόλησης:  Αρχαιολογικό Μουσείο Άνδρου

Ειδικότητα: ΔΕ Ημερήσιοι Φύλακες Αρχαιοτήτων

Αριθμός ατόμων: 1 Υπηρεσία: Εφορεία  Αρχαιοτήτων Κυκλάδων

Tόπος  απασχόλησης:  Αρχαιολογικό Μουσείο Μυκόνου

Ειδικότητα: ΔΕ Ημερήσιοι Φύλακες Αρχαιοτήτων

Αριθμός ατόμων: 1

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 ετών έως 65 ετών.

Οι  ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, Επαμεινώνδα 10, Τ.Κ.10555 – Αθήνα απευθύνοντάς την στο λογιστήριο υπόψιν κ. Παρασκευής Σεμελίδη (τηλ. επικοινωνίας: 210-3250148, 210-3310966).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την  επόμενη  ημέρα  της  τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες  ή της ανάρτησής της στην υπηρεσία μας και στα καταστήματα τηςυπηρεσίας μας όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων όπου εδρεύουν οι αναφερόμενες υπηρεσίες μας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη  της δημοσίευσης στις εφημερίδες.