Χωρίς εποχικό προσωπικό οι αρχαιολογικοί χώροι Νάξου

Ουπς τι έγινε ρε παιδιά; Μας ξέχασαν; Η μήπως είμαστε αρκετοί; Όπως κι εάν έχει η αλήθεια είναι ότι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων προχώρησε σε ανακοίνωση πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα (60) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής, αλλά οι αρχαιολογικό χώροι της Νάξου δεν είναι στην σχετική ανακοίνωση… Οι χώροι που αναμένεται να καλυφθούν είναι αυτοί σε Δήλο, Θήρα, Σύρο (!!!) και Μήλο, ήτοι στον Αρχαιολογικό Χώρο και Μουσείο Δήλου, στον Αρχαιολογικό Χώρο Ακρωτηρίου Θήρας, Αρχαιολογικό Μουσείο Σύρου και Κατακόμβες Μήλου που εδρεύουν στο Νομό Κυκλάδων. Με βάση την υπηρεσία, το τόπο απασχόλησης, την ειδικότητα και τη διάρκεια σύμβασης, έχουμε:  48 ΔΕ Ημερήσιοι Φύλακες Αρχαιοτήτων, 6 ΔΕ Νυχτοφύλακες Αρχαιοτήτων και 6 ΥΕ Προσωπικό καθαριότητας.

Πως γίνεται ο καταμερισμός ανά νησί και Αρχαιολογικούς χώρους; Η μερίδα του λέοντος πηγαίνει στην Σαντορίνη (Ακρωτήρι) με 27 άτομα, ακολουθεί η Δήλος με έναν λιγότερο (26) στη Σύρο έχουμε τέσσερις φύλακες και τρεις στην Μήλο… Για τη Νάξο είπαμε; Είμαστε προφανώς καλυμμένοι και δεν έχουμε ανάγκες…

Δείτε στους πίνακες που ακολουθούν τις θέσεις…

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, Επαμεινώνδα 10, Τ.Κ. 105 55 Αθήνα, υπόψη κας Παρασκευής Σεμελίδη (τηλ. επικοινωνίας: 210 – 3250148, 3310966). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://aftovi2.27210.gr/mediafiles/2016/03/------64653--4-----4.pdf