Εξαιρούν τα ξενοδοχεία από τις ρυθμίσεις περί αυθαιρέτων

Eνα νέο αντιαναπτυξιακό νόμο, που εξαιρεί όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις από το δικαίωμα νομιμοποίησης αυθαίρετων κατασκευών στον αιγιαλό, αν και αναγνωρίζει το ίδιο δικαίωμα σε άλλες ιδιωτικές επιχειρήσεις, προωθεί οσονούπω η κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί θόρυβος και αντιδράσεις κυρίως στις τάξεις των ξενοδόχων.

Πιο συγκεκριμένα με άρθρο, που βρίσκεται ήδη στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή προς επεξεργασία, προτείνεται η παράταση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώµατος που προβλέπεται από τις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 27 του ν. 2971/2001 για την αδειοδότηση συγκεκριμένων έργων χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής, που έχουν εκτελεσθεί μέχρι την 31.7.2017.

Οι κατηγορίες των έργων που εντάσσονται στην εν λόγω ρύθμιση είναι αφενός κατηγορίες έργων που εξυπηρετούν δημόσιο συμφέρον (δίκτυα τηλεπικοινωνιών, ενέργεια, ύδρευση, αποχέτευση και βιολογικοί καθαρισμοί) και εθνικές υποχρεώσεις (εθνικός στόχος 20% Α.Π.Ε. το 2020) και αφετέρου δημόσια έργα που εξυπηρετούν συγκοινωνιακούς σκοπούς και ιδιωτικά έργα που σχετίζονται με την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Στο σχέδιο του συγκεκριμένου νόμου εντάσσονται αποκλειστικά και μόνο έργα εγκατάστασης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., δικτύων τηλεπικοινωνιών, ενέργειας, ύδρευσης, αποχέτευσης και βιολογικών καθαρισμών, καθώς και για έργα που εξυπηρετούν βιομηχανικούς, ναυπηγοεπισκευαστικούς, ναυταθλητικούς, συγκοινωνιακούς και λιμενικούς (εφόσον βρίσκονται εκτός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα) σκοπούς και εκτελέστηκαν έως τις 31.7.2017, χωρίς άδεια ή καθ` υπέρβαση αυτής.

Οι προθεσμίες με το νόμο αναβιώνουν και παρατείνονται μέχρι 31-12-2018.

Ωστόσο στις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 27 του ν. 2971/2001, προβλέπεται η δυνατότητα νομιμοποίησης έργων που εξυπηρετούν εμπορικούς, βιομηχανικούς, συγκοινωνιακούς, λιμενικούς ή άλλου είδους σκοπούς, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και στον αιγιαλό, την παραλία ή τη θάλασσα, χωρίς άδεια ή με υπέρβαση αυτής, είναι δυνατόν μετά από αιτιολογημένη κρίση της Διοίκησης, να εκδοθεί γι’ αυτά η σχετική άδεια, εφόσον δεν παραβιάζονται οι ισχύουσες σχετικές διατάξεις, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις έκδοσης της άδειας αυτής και υποβληθεί προς τούτο αίτηση στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία.

Για τη νομιμοποίηση των πιο πάνω έργων καταβάλλεται προηγουμένως η αποζημίωση για την αυθαίρετη χρήση του αιγιαλού ή παραλίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η κυβέρνηση έτσι προωθεί προς ψήφιση νέο νόμο από τον οποίο σαφέστατα εξαιρούνται, χωρίς ειδική αιτιολόγηση, οι τουριστικές επιχειρήσεις, τροποποιώντας το νόμο, που ισχύει μέχρι σήμερα, μετά από παρατάσεις και δίδοντας νέα παράταση σ’ αυτόν!

Η νέα προθεσμία κρίνεται αναγκαία, όπως προβλέπεται στην αιτιολογική έκθεση του νομοθετήματος, για την οποία ενημερώθηκαν ήδη οι ξενοδόχοι, τόσο για τα δημόσια έργα, όσο και για τα ιδιωτικά έργα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία επιχειρήσεων, τα οποία είναι συμβατά με τους σκοπούς που προβλέπει ο νόμος του αιγιαλού, τα οποία συνεχίζουν να παραμένουν χωρίς νόμιμη παραχώρηση, καθιστώντας αδύνατη την έκδοση άδειας για τη συντήρηση και τη νόμιμη λειτουργία τους.

Οι έως τώρα προθεσμίες που δόθηκαν για τη νομιμοποίηση δεν οδήγησαν σε λύση του προβλήματος που θέλησε να ρυθμίσει ο ν. 2971/2001, λόγω και των χρονοβόρων διαδικασιών, αλλά και του γεγονότος ότι η απόκλιση από τη νομιμότητα έργων ή τμημάτων τους, και η έλλειψη του συνόλου των προβλεπόμενων αδειών, διαπιστώθηκε σε πληθώρα περιπτώσεων από τη Διοίκηση και τους ενδιαφερόμενους μεταγενέστερα των προθεσμιών που δόθηκαν.

Η ρύθμιση, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, θα αποκαταστήσει τη νομιμότητα σε έργα συμβατά με το νόμο του αιγιαλού και την περιβαλλοντική νομοθεσία και θα επιτρέψει την ομαλή και ασφαλή χρήση τους.
Σημειώνεται ότι είχε επιχειρηθεί στο παρελθόν η έκδοση νόμου προκειμένου να αντικαταστήσει τον Ν. 2971/01 και τις τροποποιήσεις του.

Η νομολογία του ΣτΕ τάσσεται κατά της αλλοίωσης του αιγιαλού, με μοναδική εξαίρεση την περίπτωση που εξυπηρετείται υπέρτατο δημόσιο συμφέρον. Για τον λόγο αυτόν σε κανέναν νόμο τακτοποίησης αυθαιρέτων κτισμάτων ως σήμερα δεν μπορούσε να υπαχθούν αυθαίρετα στον αιγιαλό.
Τον σκόπελο αυτόν, όπως υποστηρίζουν παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών, μπορεί να τον προσπεράσουν, με το νέο νόμο. Με τη νέα ρύθμιση θα νομιμοποιούνται κατασκευές οι οποίες θα μπορούσαν να είχαν λάβει νόμιμη άδεια – όπως εγκαταστάσεις δημόσιες και ιδιωτικές που εξυπηρετούν δημόσιους, κοινωφελείς, ερευνητικούς ή επιχειρηματικούς σκοπούς – αλλά δεν το είχαν κάνει.

Δηλαδή, όπως υποστηρίζουν κυβερνητικοί παράγοντες, πρόκειται για νόμιμες χρήσεις στη ζώνη του αιγιαλού και δεν αφορά νομιμοποίηση αυθαίρετων κατοικιών, εστιατορίων ή τμημάτων ξενοδοχειακών μονάδων.

Πλην όμως το νομοσχέδιο δεν αιτιολογεί γιατί ορισμένες κατασκευές τουριστικού χαρακτήρα δεν θεωρούνται ότι εξυπηρετούν δημόσιους σκοπούς και ότι αυτό σε κάθε περίπτωση είναι αντικείμενο ερμηνείας των δικαστηρίων, στα οποία δύναται να προσφύγει, όποιος θεωρεί ότι θίγεται.


 

Πηγή: