Νάξος: Ζητείται φαρμακοποιός για το "Κοινωνικό Φαρμακείο" του Δήμου

Ένα φαρμακοποιό πρόκειται να προσλάβει ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, προκειμένου να στελεχώσει το «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».

Το κοινωνικό φαρμακείο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών και της παροχής βασικών αγαθών στο Δήμο.

Πρόκειται για πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η οποία θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος.

Στα απαιτούμενα προσόντα περιλαμβάνονται:

  • Πτυχίο ή δίπλωμα Φαρμακευτικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
  • 'Αδεια άσκησης επαγγέλματος Φαρμακοποιού ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Φαρμακοποιού.
  • Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 

Στη σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ότι οι μόνιμοι κάτοικοι του ∆ήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έχουν προτεραιότητα σε σύγκριση με τους λοιπούς υποψηφίους, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια.

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση για περισσότερες πληροφορίες.