κτηματαγορά

Στο ολοένα και μεταβαλλόμενο περιβάλλον της Ελληνικής κτηματαγοράς οι μεσίτες με ήθος κρατούν τις ευαίσθητες ισορροπίες