Όλες

Στην περίπτωση εγκατάστασης σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 5 MW, ο Δήμος Σαντορίνης θα έχει όφελος περί τα 100.000 ευρώ ετησίως, ενώ ποσό ίσο με το 1% επί της αξίας της παραγόμενης ενέργειας περί τα 58.000 ευρώ ετησίως θα διατίθεται για τη μείωση των λογαριασμών κατανάλωσης ρεύματος των κατοίκων της Σαντορίνης.

Σελίδες